Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Herbestemmen van een begraafplaats


5 april 2006

Vraag nummer: 4361  (oude nummer: 7811)

Indien een begraafplaats een nieuwe bestemmig krijgt bijvoorbeeld plantsoen of misschien zelfs wel woningbouw moet de begraafplaats dan eerst worden geruimd. Of is het voldoende om de stenen en dergelijke te verwijden en de resten te laten liggen.

Antwoord:

Geachte heer,

De begraafplaats hoeft niet per se eerst helemaal te worden geruimd.
De wet geeft een regeling, wat er met de grond mag gebeuren. Die regeling staat in de artikelen 46 en 47 van de Wet op de lijkbezorging.

Allereerst moet de begraafplaats geloten worden verklaard (artikel 43 en volgende). Vervolgens zegt artikel 46:
1. Op een gesloten begraafplaats worden geen lijken begraven.
2. De begraafplaats blijft, onverminderd het bepaalde in de artikelen 29-31 en 66, gedurende twintig jaren onaangeroerd liggen.
3. De grond mag, voor zover het een graf betreft waarop een uitsluitend recht berust, met toestemming van de rechthebbende, gedurende tien jaren na afloop van de in het tweede lid genoemde termijn, of, indien toepassing is gegeven aan artikel 31, vierde lid, na afloop van de krachtens die bepaling gestelde termijn slechts tot bezaaiing of beplanting worden gebruikt, mits niet dieper dan 0,5 m wordt gegraven. Gedeputeerde staten kunnen, de daartoe door Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer aangewezen ambtenaar gehoord, vergunning verlenen tot uitgraving ter meerdere diepte.
4. Een graf waarop een uitsluitend recht berust, gelegen op een gesloten begraafplaats, wordt, voor zover in het onderhoud behoorlijk wordt voorzien, onaangeroerd gelaten.

Artikel 47
Een begraafplaats houdt op dit te zijn, indien de grond die bestemming heeft verloren en hetzij
a. zich daarin geen graf bevindt hetzij,
b. vijftig jaren na de sluiting zijn verlopen dan wel, indien bij toepassing van artikel 31, vierde lid, de krachtens die bepaling laatstelijk gestelde termijn eindigt op een tijdstip, gelegen meer dan tien jaren na de sluiting, vanaf dat tijdstip veertig jaren zijn verlopen.

Wat ook kan, is dat een begraafplaats meteen in zijn geheel wordt ontruimd. Dan kan de grond direct voor iets anders worden bestemd, zoals voor de aanleg van een weg. Zo'n ontruiming betekent dan een complete verhuizing, zodat elders weer netjes graven worden ingericht met de juiste inhoud en bedekking. Het betekent niet dat alle botjes maar meteen in een verzamelgraf elders worden gestopt. Zo'n gehele ontruiming komt overigens alleen in zeer uitzonderlijke gevallen voor. Gewoonlijk wacht men tientallen jaren, soms meer dan een eeuw, voordat er met de grond van een begraafplaats iets anders gebeurt dan het inzaaien met gras en het planten van wat heesters en boompjes.

Zie ook andere vragen in de sub-rubriek 'Sluiten van een begraafplaats'.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >