Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Opgraving in Woensdrecht vervolgens herbegraving Israel, nog geen 10 jaar grafrust


10 oktober 2011

Vraag nummer: 26365

In de gemeente Woensdrecht zijn Begraafplaatsen waarvan de Israelitische Gemeente Antwerpen Machsike Hadass eigenaar van is. Nu heeft de gemeente het verzoek gekregen om een persoon op te graven van bovengenoemde begraaplaats om vervolgens hebegraving te doen plaatsvinden in Israel. Ingevolge art.29 Wlb is de burgemeester van de plaats waar de begraafplaats gelegen is verplicht vergunning te verlenen voor het opgraven. Vlgs inspectierichtlijn is thans een taak van de Inspectie Milieuhygiene (min VROM) maar het meer in de rede ligt dit over te laten aan de Arbeidsinspectie. Met ingang van 2010 is er volg de gewijzigd Wlb geen advisering meer nodig vanuit de Inspectie Mileuhygiene. Er wordt aangeraden om de wettelijke grafrusttermijn van 10 jaar te handhaven om tot verlenen van de vergunning over te gaan. Nu heeft de gemeente een verzoek binnen van bovengenoemde Begrafenisvereniging voor een opgraving en hebegraving in Israel. De persoon die opgegraven gaat worden is op 29-09-2010 overleden en begraven op 01-10-2010. De Israelitische Begrafenisvereniging doet de opgraving en hebegraving helemaal in eigen beheer. Zij hebben het verzoek volledig onderbouwt met de toestemming van de rechthebbende, de toestemming van begraapfplaats in Israel. Een afschrifte van de overlijdensakte ,de handtekening van de beheerder van de begraafplaats. Een melding aan de Inspectie en aan VROM hoeft niet meer plaats te vinden. Maar gezien de grafrusttermijn is het niet verstandig om door de burgemeester vergunning te verlenen of waar dient de burgemeester rekening mee te houden alvorens hij vergunning verleent. Graag een goed advies.
Met vriendelijke groet,
Mevr. L.C.J.M. van Campo -Hoeks
medewerkster afdeling publiekszaken/ambtenaar burgerlijke stand

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Volgens artikel 29 Wlb is de burgemeester bevoegd, niet verplicht, om een vergunning tot opgraving af te geven.
De Inspectierichtlijn van VROM is niet meer van toepassing, omdat de adviestaak van de VROM-Inspectie in 2010 is komen te vervallen. Maar het advies dat vroeger in deze richtlijn was opgenomen blijft nog altijd actueel, gewoon omdat het een verstandig uitgangspunt is. Dat advies was kort gezegd:
1) wees terughoudend;
2) maar er zijn geen grote bezwaren als de begraving korter dan twee maanden geleden was en
3) er zijn eigenlijk helemaal geen bezwaren als de begraving langer dan tien jaar geleden was.

In dit geval is betrokkene een jaar geleden overleden en begraven. Daar past volgens het advies terughoudendheid. Dan hangt het eigenlijk een beetje van de argumenten af, of de burgemeester vindt dat het verzoek kan worden gehonoreerd.
Ik zou - als ik uw burgemeester was - dan de vraag stellen: waarom komt u nu - na een jaar - met dit verzoek en niet 10 of 11 maanden geleden? 10 of 11 maanden geleden zou een opgraving niet erg bezwaarlijk zijn geweest. Over 9 jaar is er ook geen bezwaar tegen een op- en herbegraving. Wat is er dan nu zo urgent wat een jaar geleden niet bekend was en waarom kan het geen 9 jaar wachten?

Als men daar een goed antwoord op heeft, zie ik geen bezwaar om vergunning voor de opgraving te geven. Het is niet zo dat de grafrust inhoudt dat nooit mag worden opgegraven en herbegraven. De grafrust kan immers ook elders worden voortgezet.
U schrijft dat het verzoek volledig is onderbouwd. Ja, met formele aspecten als toestemming van de rechthebbende en een verklaring van de ontvangende begraafplaats is ook wel handig. Maar ik weet niet wat de inhoudelijke argumenten zijn waarom men pas zo lang na de begraving in actie komt. Die zou ik (als burgemeester) willen weten en wegen.

Soms zijn er goede argumenten. Ik denk aan een buitenlander die slachtoffer is geworden van een ernstig geweldsmisdrijf en wiens identiteit lange tijd onbekend was. Na een jaar wordt die wel bekend en kan men de familie vinden. De familie wenst dan herbegraving. Dat vind ik bijzondere omstandigheden die inbreuk op de grafrust rechtvaardigen.
De argumenten in 'uw' geval ken ik niet.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Zie over herbegraven ook:

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE