Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Wie is juridisch rechthebbende? (geschil over tekst op steen)

24 september 2013

Vraag nummer: 35702

Geachte heer van der Putten,

Zou u eens naar onderstaande mail willen kijken en ons adviseren of onderstaande juridisch klopt.

Geachte mevrouw W,

Wij bespraken vandaag telefonisch de kwestie betreffende het begraven van uw neef, M. K.
Uw zuster is de moeder van M.
M. is begraven in het familiegraf. De grafrechten hiervan staan op uw naam.

U heeft nu een geschil met de vrouw (P) van M. over met name de tekst die op de steen dient te worden geplaatst.
P. wil de door haar voorgestelde tekst gebruiken, indien u daar niet mee akkoord gaat wil zij overgaan tot herbegraven.

Ten eerste heb ik u aangegeven dat het verstandig is om in dit soort kwestie er onderling, bijv. via mediation uit te komen. Procederen via de rechter is in de familiesfeer vaak niet wenselijk.
Op grond van uw rechtsbijstandverzekering kunt u gebruik maken van mediation. Indien u hiervan gebruik wilt maken verneem ik dat graag, zodat ik dit intern kan overleggen.

U heeft mij gevraagd wat uw juridische mogelijkheden zijn wanneer jullie niet tot een akkoord komen en daarmee de andere partij besluit tot herbegraven.
In eerste instantie probeert u de kwestie op te lossen via mediation (via de kerk), echter als dit niet lukt wilt u graag weten hoe u er juridisch voor staat.

Volgens uw informatie heeft M. geen testament laten opmaken en heeft hij geen kinderen. M. was ten tijden van zijn overlijden gehuwd met P.
Dit brengt met zich mee dat P. op grond van de wet zijn enig erfgename is. P. heeft de beslissingsbevoegdheid over alles wat samenhangt met het begraven van M..
Daarbij is van toepassing de Wet op de Lijkbezorging. Artikel 18 van de Wet op de Lijkbezorging bepaalt:
“De lijkbezorging geschiedt overeenkomstig de wens of de vermoedelijke wens van de overledene, tenzij dat redelijkerwijs niet gevergd kan worden.”

Indien P. besluit tot herbegraven dan dient u dit juridisch gezien te respecteren.
Voor het geval u hieraan niet wilt meewerken en de andere partij start een procedure (bijvoorbeeld een kort geding) dan is de kans groot dat de rechter oordeelt dat u moet meewerken aan herbegraven.
De rechter zal de kwestie namelijk feitelijk en juridisch bekijken. Zeker wanneer hij weet dat jullie zelf al geprobeerd hebben er via mediation uit te komen.
Indien de rechter van mening is dat u moet meewerken aan herbegraven, komen de kosten van de procedure voor uw rekening.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Graag verneem ik van u hoe de mediation is gegaan.

vraag van mij aan deze juridische adviseur:
In verband met deze zaak heb ik nog een vraag; hoe verhoudt artikel 29 (zie onderstaand) zich in deze. Kunnen wij ons daarop beroepen?

http://wetten.overheid.nl/BWBR0005009/geldigheidsdatum_24-09-2013 artikel 29
Artikel 29
1. Een lijk wordt slechts opgegraven met vergunning van de burgemeester van de gemeente waarin het is begraven, en, indien het een particulier graf betreft, met toestemming van de rechthebbende op het graf.

Alvast dank en vriendelijke groet,
XX

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ik kan u niet van advies dienen. Een aantal voor de zaak belangrijke feiten en aspecten vermeldt u niet. Dan is elk advies een slag in de lucht.

Relevant is hoe lang geleden begraven is en of al een vergunning tot opgraving is gevraagd. En of daar al een beslissing op is genomen. En wat de afspraken geweest zijn, toen u toestemming hebt gegeven voor de begraving. En van wie is die mail afkomstig, waar u uit citeert? Is er meer correspondentie?

Ik kan wel een paar algemene dingen zeggen.
- In het algemeen is het sterk af te raden om iemand te begraven in een graf waar een ander de zeggenschap over heeft. Dit is meer een waarschuwing voor P. Maar het is ook niet verstandig om iemand te laten begraven die de echtgenoot of een kind van een ander is. Dat is een waarschuwing voor iemand in uw positie. Ik maak zo vaak mee dat deze situaties op korte of langere termijn problemen geven, dat ik het mensen beslist ontraad. Voor u is dat helaas te laat, tenzij er een opgraving plaats vindt.
- In het algemeen is mijn advies in dit soort zaken om dat kind of die echtgenoot van een ander dan de rechthebbende snel op te graven en elders in een eigen graf her te begraven. Opgraving is niet fijn, maar ik ken situaties van vele vele jaren ellende als het niet gebeurt. Naar mijn overtuiging en ervaring is het vaak de beste oplossing.
- Wat de tekst op een steen betreft: ik ken voorbeelden van rechtszaken waarin een rechter besloot dat de rechthebbende moest toestaan dat er een tekst of vermelding op de steen zou komen volgens de wens van een andere nabestaande. Als ik uw situatie en vraag goed begrijp, is dit niet het antwoord waar u blij mee bent. Maar wie rechthebbende op een graf is, heeft niet altijd het laatste woord. Ook de wensen van andere nabestaanden moeten volgens de rechter in bepaalde gevallen worden gerespecteerd. Als er sprake is van echtgenoten lijke mij dat typisch een geval waarin de rechter aan de positie van de rechthebbende geen doorslaggevende waarde hecht.

Voor de rest kan ik weinig met uw vragen. U vraagt wie juridisch rechthebbende is; dat bent blijkbaar u, maar dat is maar beperkt relevant, althans niet doorslaggevend. Deze kwestie heeft volgens mij niets te maken met een testament. Dat is niet relevant. U begrijpt blijkens de vraagstelling niet goed hoe dit soort zaken werkt, als u naar artikel 29 Wlb verwijst. Maar het is te complex om dat - zonder nadere gegevens te weten - goed uit te leggen in een eenvoudige reactie op een eenvoudige site als deze.

De redenering in de e-mail die u citeert (van wie? gemeente? andere begraafplaatshouder?)is naar mijn eerste indruk ook niet helemaal juist. Is mediation als alternatief voor een opgraving verstandig? Ik denk dat een eventuele opgraving altijd zo snel mogelijk moet gebeuren. Mediation kan zo veel tijd vergen dat de opgraving ernstig bemoeilijkt zou kunnen worden. Dat lijkt mij niet verstandig.
Maar, zoals gezegd, zijn er meer gegevens nodig om een correct advies te kunnen geven.

U moet een dergelijke complexe situatie ook helemaal niet voorleggen in een rubriek als deze. Want als iemand geen compleet inzicht heeft van wat er allemaal speelt, sinds wanneer en waarom, is er geen goed advies mogelijk.
Ik adviseer u hulp te vragen van een rechtsbijstandsverzekering, als u zo'n verzekering hebt. En anders om een advocaat te raadplegen, die het complete verhaal kan horen en eens door alle correspondentie kan bladeren.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals over opgraven en herbegraven:


TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder