Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Vragen over grafzerk te Haps II (Vervolg vraag 461)


2 februari 2002

Vraag nummer: 632  (oude nummer: 478)

Mon Nov 12 23:52:21 2001

Geachte heer Van der Putten,

Enkele weken geleden heb ik een vraag gesteld over afmetingen van een grafzerk op de begraafplaats te Haps.
Ik heb nu eigenlijk nog een vraag:
Wij zijn inmiddels wat verder in de procedure en hebben nu reeds een gesprek gehad met een Wethouder van de gemeente Cuijk.
Deze gemeente is beheerder van het kerkhof in Haps waar mijn vader begraven is. Inmiddels zijn er op dit nieuwe gedeelte reeds twee andere mensen begraven. De nabestaanden van deze mensen hebben hetzelfde idee als wij, en wel dat er een grafzerk moet komen die de hele kist bedekt.
In het gesprek met de wethouder is ons duidelijk geworden wat er nu precies mag. De afmetingen mogen als volgt zijn:
De gedenksteen mag 60 cm. breed, 110 cm hoog zijn. het gedeelte voor de steen mag 60 cm lang zijn, dit bedekt dus niet de gehele kist.
De wethouder vertelde ons dat deze afmetingen in een raadsbesluit zijn vastgelegd en dat deze afmetingen gelden voor de twee gemeentelijke kerkhoven, namelijk die in Cuijk en de begraafplaats in Haps. Een argument waarom er voor deze afmetingen gekozen was is het volgende: namelijk uit praktische overwegingen, het onderhoud is op deze manier makkelijker volgens de wethouder cq. raad. Naar onze mening is dit niet zo, want het maakt niet uit of de zerk nu 1 meter of 2 meter lang is want het onderhoud tussen de zerken wordt door de nabestaanden bijgehouden. Dit is ook duidelijk te zien op het kerkhof in Cuijk.
Onze mening is echter dat er voor deze afmetingen is gekozen, omdat er op deze manier meer mensen begraven kunnen worden. Dit gaf ik ook aan in het gesprek met de wethouder en dit bekende hij ook indirect.
Mijn vraag is nu wat moeten we doen?
Ik heb aan de wethouder voorgesteld om een brief aan het college van B&W te sturen en hier ons verhaal in schrijven. Hij dacht echter dat dit weinig zijn zou hebben, omdat de raad al een besluit genomen heeft.
Het kan toch niet zo zijn dat dit besloten is zonder dat er een burger inspraak heeft gehad, over de inrichting van het kerkhof in Haps is nooit bij iemand iets bekend geweest.
Dus wat is nu verstandig om te doen en wat zijn onze kansen om uiteindelijk gelijk te krijgen.

R.H.

Antwoord:

Tue Nov 13 09:26:10 2001

Geachte heer Hendriks,

Ten eerste is (mij) niet duidelijk of nu voor het nieuwe gedeelte al andere regels zijn vastgesteld of niet. De wethouder kan wel een verhaal houden, maar liggen die afmetingen al vast in een besluit? Bedoelt hij het raadsbesluit van 7 februari 2000 en dan wel in het bijzonder artikel 1, dat artikel 15 lid 3 van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Cuijk 1995 vervangt? Daar staat dat graftekens alleen mogen worden geplaatst op de reeds aangebrachte funderingen en dat planten mogen worden aangebracht op de open grond voor een grafteken, en wel op een vlak van 125 cm breed en 60 cm lang. De regel in artikel 15 lid 8, dat in Haps alleen een stenen kruis mag worden geplaatst, is op 7 februari 2000 beperkt tot vak A. Is vak A het oude deel of het nieuwe deel van de begraafplaats?Als vak A het oude deel is en het graf van uw vader op het nieuwe deel ligt, zie ik niet (in de stukken die ik in mijn archief heb) welke beperkingen voor het nieuwe deel gelden.

Wat onduidelijk is in uw vraag, is of er ook een 'korte zerk' mag komen. De wijzigings-verordening van 7 februari 2000 gaat er van uit dat er blijkbaar alleen staande graftekens mogen staan en dat men beperkt bloemen/planten mag plaatsen: wel over de volle breedte van het graf (125 cm), maar slechts 60 voor het monument. Dat is dus geen zerk(je).

In de verordening uit 1995 staat dat het college van burgemeester en wethouders nadere regels mogen stellen voor de graftekens. In hun besluit van 15 februari 2000 hebben B&W nadere regels vastgesteld. In artikel 4 sub c staat dat bij graven alleen staande graftekens zijn toegestaan.
Zo te horen is B&W weinig gevoelig voor uw argumenten. Bovendien verwijst de wethouder naar de raad.
Dan blijf ik eigenlijk altijd nog bij mijn advies van 29 oktober, namelijk om u tot de raad te wenden. U kunt een brief sturen aan de raad (gewoon adresseren: aan de gemeenteraad van Cuijk, Postbus 10001, 5430 DA Cuijk. Komt bij de formele raadsstukken op de lijst van ingekomen stukken).
Maar ik zou als ik u was vooraf contact zoeken met raadsleden uit Haps en diverse raadsfracties, om de zaak eerst vooraf te bespreken. Als er een brief binnenkomt bij de raad, is het gebruikelijk dat die eerst om advies naar B&W gaat. B&W zullen de raad dan adviseren om het verzoek af te wijzen, omdat de verordening minder dan 2 jaar geleden al gewijzigd is. Toen is er al meer vrijheid gekomen: een kruis was niet overal meer verplicht, het mag nu ook een staande steen van een andere vorm zijn. Waarschijnlijk neemt de raad zo'n advies blind over, als er niet iets anders gebeurt.

U moet dus zelf zorgen dat er iets anders gebeurt. U moet dus met raadsleden en raadsfracties gaan praten. Die staan altijd open voor gesprekken met burgers (kiezers). Belangrijk is ook dat u dan niet alleen voor uzelf spreekt, maar ook voor de families van de andere overledenen, die een liggende steen wensen. En het is ook goed als die mee gaan. Dat moeten rustige vriendelijke gesprekken zijn. Gesprekken waarin u boos wordt hoe ze ooit in hun hoofd hebben kunnen halen om begin 2000 zo'n aftandse regeling vast te stellen, hebben een averechts effect. Dan moet u vertellen hoe onplezierig u het vindt dat er over de graven gelopen kan worden en dat bijna overal meer vrijheid bestaat in keuze van grafmonumenten, dus waarom niet in Haps. Ook kunt u hen om tips vragen, om in uw brief te zetten. Dat doet het altijd goed.
De kans is groot dat als u raadsleden en -fracties persoonlijk voor uw wensen en die van de andere families weet te interesseren, en wanneer u vervolgens een brief schrijft, dat het dan wel effect heeft.

mr W.G.H.M. van der Putten

13 november 2001

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >