Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Onrechtmatig aanbrengen van grafbedekking/grafmonument

1 maart 2011

Vraag nummer: 24541 (oude nummer: 16476)

Mijn vader is in de zomer van 2010 overleden en de afwikkeling van de nalatenschap heeft tot op heden met 1 van mijn broers veel problemen opgeleverd.
Ondanks dat ik als zoon de uitvaart heb geregeld en ook officieel rechthebbende op het graf ben, hebben de problemen ervoor gezorgd dat de bestelling en plaatsing van het grafmonument voor mijn vader is vertraagd. Om de harmonie te bewaren heb ik een ontwerp gemaakt dat uiteindelijk door iedereen is goedgekeurd en besteld in september 2010.
Het grafmonument is nu gereed en wordt in de eerste of tweede week van maart 2011 geplaatst.
Afgelopen week heeft een tot nu toe onbekende persoon (personen) echter een complete grafbedekking op het graf van mijn vader geplaatst. Het graf is volledig bedekt met grote natuurstenen, witte kiezelstenen, plantjes, een grote lantaarn, etc.. Gezien de omvang van de grafbedekking is men hier minstens 1 uur mee bezig geweest en heeft men gebruik moeten maken van kruiwagens om het e.e.a. te vervoeren. Uitgerekend 1 week voordat het definitieve monument wordt geplaatst.
Ik heb bij de politie aangifte gedaan van een onrechtmatige daad, maar zij stellen dat ze er niet veel aan kunnen doen, aangezien er geen sprake is van grafschennis, beschadiging of diefstal.
Zij denken dat dit een civielrechtelijke zaak is.
In de beheersverordening van de Gemeente en de begraafplaats staat echter dat er voor welke grafbedekking dan ook een vergunning afgegeven dient te worden en dat alleen de rechthebbende op het graf deze kan aanvragen c.q. verkrijgen. Daarnaast staat er in een apart artikel dat indien men zich hier niet aan houdt: “Hij die handelt in strijd met de artikelen 3, derde lid, 4, 5, eerste, tweede en vijfde lid, 7, 11, eerste lid, en 19 (vergunningsartikel), eerste lid, wordt gestraft met een geldboete van de eerste categorie.”
Kunt u mij a.u.b. antwoord geven op de volgende vragen:
1. Is het onrechtmatig plaatsen van een grafmonument strafbaar?
2. Is de Gemeente als beheerder aansprakelijk voor deze situatie en de extra kosten voor verwijdering?
3. Is de Gemeente verplicht om de aangebrachte zaken te verwijderen?
4. Welke procedures moet ik volgen en/of welke stappen kan ik ondernemen?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

1. Het onrechtmatig plaatsen van een grafmonument is niet strafbaar. Een 'onrechtmatige daad' is een civielrechtelijk begrip, dat niets met strafrecht van doen heeft.
Wel strafbaar is het volgende: Hij die opzettelijk een graf schendt of enig op een begraafplaats opgericht gedenkteken opzettelijk en wederrechtelijk vernielt of beschadigt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie (Artikel 149 Wetboek van Strafrecht). In dit geval is - neem ik aan - het graf zelf niet geschonden en was er (nog) geen grafmonument dat is vernield of beschadigd. Dus is er geen strafbare handeling als bedoeld in het Wetboek van Strafrecht gepleegd.
Wel kan het plaatsen van de stenen, planten etc. strafbaar zijn op grond van strijd met de beoalingen van de beheersverordening die u citeert. U kunt met een kopie van deze bepaling in de hand en met foto's van de situatie, alsnog aangifte proberen te doen. Als de dienstdoende agent de aangifte weigert, kunt u een klacht indienen.

2. Dat kan ik zo niet beoordelen. Ik zou moeten weten om welke gemeente het gaat en welke regels de gemeente precies hanteert voor de plaatsing van een grafmonument. Uw verhaal is te weinig exact; men zou ook het geheel van die regels moeten zien en beoordelen. Daarnaast speelt een rol of het om een grote of kleine begraafplaats gaat, waar permanent toezicht is of niet. Als de plaatsing is geschied met medeweten van de beheerder, kan de gemeente zeker aansprakelijk zijn voor verwijdering.

3. U kunt zich op het standpunt stellen dat de gemeente geen niet-vergunde 'monumenten' mag toelaten en daar toezicht op moet houden. Het niet (voldoende) toezicht houden kan de gemeente verweten worden. De gevolgen van het niet (voldoende) toezicht houden zijn voor risico van de gemeente en behoren niet uw risico te zijn. De gemeente kan derhalve verzocht en zonodig gesommeerd worden om de betreffende objecten op het graf te verwijderen.

4. Zie 1 t/m 3.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder