Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Krijgt oude grafbedekking automatisch een monumentale status?

1 februari 2006

Vraag nummer: 4260 (oude nummer: 7396)

Geachte heer Van der Putten,

Kunt u mij meer duidelijkheid verschaffen omtrent het onderstaande:
onlangs kreeg een collega van een rechthebbende te horen dat 100 jaar oude grafbedekking automatisch een monumentale status heeft en dat er door die status geen kosten voor het schoonhouden van de grafbedekking in rekening gebracht mogen worden. Dit is voor ons geheel nieuw. Ook zou de zerk bij bijv. afstand van het graf niet verwijderd en vernietigd mogen worden. Onze gemeentelijke begraafplaats heeft veel zeer oude zerken. Bij afstand wordt zeker rekening gehouden met de cultuurhistorische waarde van de monumenten.

Kunt u mij zeggen of de rechthebbende het bij het juiste eind heeft?

Met vriendelijke groet,

XX

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Wat deze rechthebbende beweert, is totaal uit de lucht gegrepen. In gewoon helder Nederlands: volstrekte onzin.

Het is onjuist dat iets automatisch een monumentale status krijgt door tijdsverloop, dat bestaat op geen enkel vlak. Geen enkele oude molen, oud kasteel of ander oude object wordt automatisch een rijksmonument of een gemeentelijke monument; ook geen graf. Daar zijn telkens aparte besluiten voor nodig.
Het is onjuist dat - stel dat een graf wel een monumentale status heeft - dan geen schoonmaakkosten gerekend zouden mogen worden. Een status als rijksmonument of gemeentelijk monument ontslaat een rechthebbende niet van enige verplichting en doet geen verplichting ontstaan voor derden.

Stel dat een grafbedekking wel een status als monument zou hebben, dan betekent dat ook nog niet dat het graf in stand zou moeten worden gehouden. Men kan deze grafbedekking ook elders op de begraafplaats bewaren, of het graf ruimen (alleen de grafbedekking niet).

Met vriendelijke groet,

mr. W.G.H.M. van der Putten

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder