Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Grafmonument uniform kruis vervolg 11857

3 december 2008

Vraag nummer: 5939 (oude nummer: 11877)

Geachte heer van der Putten,

Dank u wel voor uw antwoord op mijn vragen.
Met name uw antwoord op mijn tweede vraag, waarin u stelt dat het kerkbestuur verplicht is om voor het begraven het reglement schriftelijk te overhandigen, geeft ons moed. Want dit is dus niet gebeurd! Daarom hopen we dat we op basis hiervan sterk in onze schoenen staan.
Daarom heb ik nog een vraag aan u: Kunt u mij het artikel nummer geven van de wettekst, waarin ik dit terug kan lezen.
Mijn hartelijke dank voor uw steun in deze moeilijke tijd.
Met vriendelijke groet
XX

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Het reglement zijn algemene voorwaarden en algemene voorwaarden moeten bij het aangaan van een overeenkomst vooraf ter hand worden gesteld.
U kent ook wel van die brieven van een Telecombedrijf of een andere leverancier met een tekst met letterlijk veel kleine letters op de achterkant; dat zijn de toepasselijke algemene voorwaarden.

Er staat nergens in zulke woorden in de wet dat het reglement van een begraafplaats voor of tijdens de uitgifte van een graf te hand moet worden gesteld, maar dat blijkt wel uit de wettelijke regels voor algemene voorwaarden, die in het Burgerlijk Wetboek staan en wel in Boek 3, Afdeling 3,
Artikelen 231-247.
En het staat er wat ingewikkeld, want het is geschreven voor veel soorten gevallen die er onder moeten kunnen vallen. Artikel 233 zegt bijvoorbeeld:
Een beding in algemene voorwaarden is vernietigbaar
a. indien het, gelet op de aard en de overige inhoud van de overeenkomst, de wijze waarop de voorwaarden zijn tot stand gekomen, de wederzijds kenbare belangen van partijen en de overige omstandigheden van het geval, onredelijk bezwarend is voor de wederpartij; of
b. indien de gebruiker aan de wederpartij niet een redelijke mogelijkheid heeft geboden om van de algemene voorwaarden kennis te nemen.

In het geval van grafmonumenten is het onredelijk bezwarend als de begraafplaatshouder met strenge regels voor grafmonumenten aan komt zetten, zonder dat hij de wederpartij (uw zoon in dit geval) de mogelijkheid heeft geboden om van die regels kennis te dragen.
Een eventueel argument van de begraafplaats dat iedereen dat kan weten als hij op de begraafplaats kijkt, is niet van belang. Hij moet het vooraf mededelen.
Hier zijn ook wel rechtszaken over geweest en daarin is ook duidelijk geworden dan een reglement van een begraafplaats alleen geldt als het vooraf wordt toegezonden of overhandigd.

Maar het is moeilijk om als gewone burger met dit soort zaken aan te slag te gaan. Die wettelijke regels kunt u wel vinden op internet. O.a. via wetten.nl. Maar u kunt ze zelf niet toepassen; dan moet je meer kennis hebben van reikwijdte en jurisprudentie. Het is net als bij de dokter: je moet meer achtergrondkennis hebben om iets te kunnen genezen.
Als u(w zoon) er niet op een redelijke manier met het kerbestuur uit komt, zit er weinig anders op dan een advocaat in de arm te nemen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder