Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Boom op graf dochtertje (drukt monument buurgraf weg)

2 februari 2008

Vraag nummer: 5184 (oude nummer: 10249)

Op het grafje van onze in 1979 overleden dochter (lft 5 jaar) is vóór het houten kruisje een zaailing van een Amerikaanse eik gaan groeien. De boom is dus inmiddels bijna 30 jaar oud. Er is nu een naastliggend grafje door een zijwortel aan één zijde omhoog gedrukt. De ouders (inmiddels 80 jaar) van het scheefgedrukte en een ander echtpaar (last van algen) hebben bij de gemeente Sxxxxxxxx een kapvergunning aangevraagd. Ik heb gesprekken gehad met beide families en afgelopen week op uitnodiging van de wethouder een gesprek met de wethouder en een juridische man. De ouderparen willen kappen en in eerste instantie de wethouder ook. Na uitleg over de betekenis van de boom voor ons, stelde de wethouder voor om eind februari een gemeenschappelijk overleg te hebben. Het gaat over een rijtje/groepje van 5 grafjes, waarvan ons dochtertje in het midden is begraven. De gemeente Sxxxx is eigenaar van begraafplaats en boom. Vlgs de wethouder had deze boom nooit zo groot mogen worden en hadden de onderhouds mensen al eerder moeten ingrijpen. (de boom is altijd al gesnoeid door/namens de gemeente. Gedogen is vlgs de wethouder niet mogelijk. Ik heb aangegeven dat ik mij aansprakelijk wil stellen voor eventuele schade door de boom veroorzaakt. B&W moeten binnen 8 weken een beslissing nemen. Wat ziet U als mogelijkheden/argumenten. Ik weet niet van welke datum de huidige voorschriften mbt beplanting en grafmonumenten zijn NB. Ik heb al aangeboden aan ouders/gemeente om het grafje op onze kosten recht te leggen Het is een grafje op een kerkhofje bij een oud kerkje in Xxx.

Antwoord:

Geachte heer,

Het vragen van een kapvergunning is iets wat niet-eigenaren van de boom niet kunnen doen. Dat wil zeggen, ze kunnen het wel vragen, ook ik het kan vragen, maar een niet-eigenaar is nooit gerechtigd om van zo'n vergunning gebruik te maken. Dat is mijns inziens de verkeerde weg.

U schrijft dat de gemeente eigenaar is van de boom. Ja en nee. De eigenaar van de ondergrond heeft altijd het eigendom van alles wat aard- en nagelvast verbonden is, en een boom is dat zeker ook. Maar, in dit geval heeft de gemeente niet de zeggenschap. De boom is immers - letterlijk en figuurlijk - uitgegroeid tot een gedenkteken en moet m.i. worden beschouwd als grafbedekking. En over de grafbedekking beschikt de rechthebbende van het graf. Mensen begaan soms de vergissing te denken dat eigendom automatisch inhoudt dat je met het ding waar je eigenaar van bent alles mag doen en laten wat je wilt, maar dat is niet zo. De gemeente is eigenaar van de boom, zoals van alle grafbedekking, maar dat houdt alleen in dat zij aansprakelijk is voor risico's door schade. De beschikkingsmacht ligt bij de rechthebbende op het graf.
De rechthebbende kan echter ook niet alles doen en laten wat hij wil. Hij is gebonden aan de bepalingen van de beheersverordening en eventuele nadere regels omtrent grafbedekkingen.
In het geval van de gemeente Sxxxxxxx is de volgende bepaling van de beheersverordening uit 2006 toepassing:
"Artikel 22 Plaatsen grafbedekking
1. Voor het hebben van een grafbedekking is een schriftelijke vergunning van het bestuursorgaan nodig.
2. Omtrent de wijze van aanvraag van de vergunning, de aard en de afmetingen van de grafbedekkingen, alsmede het aanbrengen of onderhoud van heesters of andere beplantingen heeft het bestuursorgaan nadere regels gesteld, omschreven in het bij deze verordening behorende uitvoeringsbesluit. Deze regels kunnen verschillen voor de
te onderscheiden vakken en rijen graven."
In het Uitvoeringsbesluit grafbedekkingen van 2003 (ik heb geen latere versie in archief en kon deze ook niet op de site van de gemeente vinden) is te lezen dat een vaste beplanting ook onder het begrip 'grafbedekking' valt.
In artikel 4 van dit Uitvoeringsbesluit is te lezen:
"3. Winterharde gewassen die op de graven worden geplant mogen bij volle wasdom de voor het graf beschikbare oppervlakte niet overschrijden en moeten door besnoeiing binnen de oppervlakte worden gehouden".
Een redelijke uitleg van deze bepaling, in relatie tot het doel van de bepaling, brengt met zich mee dat je kunt zeggen dat een beplanting niet buiten het vlak van het graf mag treden en dat dit zowel onder de grond als boven de grond het geval is.
Nu gelden de regels voor beplanting die door de rechthebbende of de gemeente is aangebracht, terwijl het hier om een zaailing gaat. Maar een redelijke uitleg van deze bepaling is ook weer dat het gedogen van de zaailing gelijk staat aan het actief beplanten. Zeker als het gaat om een Amerikaanse eik. Ik heb toevallig vanuit mijn werkkamer zicht op zo'n exemplaar. 'Mijn' eik is bijna 100 jaar en minstens twee keer zo hoog als het huis. Een prachtige boom ook om verstoppertje achter te spelen.

Alles op een rij zettend meen ik dat de gemeente u kan verplichten om de boom te verwijderen, omdat hij niet aan de voorschriften voldoet.

De gemeente is aansprakelijk voor de schade aan het buurgraf, als juridische eigenaar van de boom en omdat zij de regels inzake de grafbedekkingen niet heeft gehandhaafd.

Als u in overleg met alle betrokkenen een afspraak kunt maken waarbij de boom gehandhaafd kan worden, is dat fijn voor u. Echter, als ik de gemeente was zou ik er niet veel voor voelen vanwege de precedentwerking. Als uw boom wordt gedoogd, kan men tegen andere bomen ook niet meer optreden. En als ik het bejaarde echtpaar was, zou ik ook mijn bedenkingen hebben. Want nu zou het monument misschien wel hersteld worden, maar de oorzaak is niet weggenomen en op termijn zal het monument waarschijnlijk opnieuw weggedrukt worden.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


---

Nog een goede raad: wordt geen klant van KPN. KPN is een bedrijf dat niet reageert op klachten en volstrekt lak heeft aan de klant. Dat is althans sinds augustus vorig jaar mijn ervaring, tot op de dag van vandaag. (Zie vraag 9718). Mijn kantoor staat na 5 maanden nog altijd onder een verkeerd nummer in de telefoongids. Bellen, schrijven, faxen, niets helpt. Het wordt weer tijd voor een kort geding, net als toen ik in oktober de aansluiting door KPN met een rechtszaak heb moeten afdwingen. Zie voor het juiste adres en telefoonnummer de Adressengids van deze site.

En dan heb ik het nog niet over de verkeerde facturen van KPN. Al maanden lang op een verkeerde naam, nog steeds naar een oud adres, plotseling is het abonnement eenzijdig verwijzigd, een verkeerd bedrag, de ene fout wordt veranderd in een andere fout, etc. etc. En niemand reageert op klachten daarover. Je wordt hooguit van het kastje naar de muur gestuurd en van de muur naar de kast, etc. en dan hoor je nooit meer iets. En dan bel of mail of schrijf je maar weer eens en begint alles weer van voren af aan en eindigt het weer in het niets.

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder