Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Art. 32a Wet op de lijkbezorging (eigendom grafmonument)

12 november 2010

Vraag nummer: 7750 (oude nummer: 16185)

Beste heer Van der Putten,

in uw advies op deze site bij de vraag: "nieuwe wet; nieuwe regel eigendom grafmonumenten' (datum 17 januari 2010) stelt u dat het nieuwe artikel 32a van de Wet op de Lijkbezorging alleen geldt voor grafmonumenten die vanaf 1 januari 2010 zijn geplaatst; niet oudere monumenten.

In uw artikel in het tijdschrift 'De Begraafplaats" met als titel: "Natrekking geldt niet meer" (datum april 2010) schrijft u dat het nieuwe artikel 32a geldt voor zowel algemene als particuliere graven, en niet alleen voor nieuwe graven maar ook voor alle bestaande graven.

Welke van de twee is nu juist?

Bvd.

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Het eerste is op dit moment (in 2010) juist en het tweede wordt binnenkort juist.

Het is zo dat de wetswijziging per 1 januari 2010 (kamerstukken nr. 30696) alleen geldt voor grafmonumenten die vanaf 1 januari 2010 zijn geplaatst; niet voor oudere monumenten.
Inmiddels is echter een wetsvoorstel ingediend, de zogenaamde Reparatiewet BZK 2010 (kamerstukken nr. 32456) die dit verandert.

De natrekkingsregel in het Burgerlijk Wetboek gaat dan ook gelden voor grafmonumenten die in 2009 of eerder, zelfs in het hele verre verleden, zijn geplaatst.
Omdat dit een 'technisch' wetsvoorstel is dat weinig of geen discussie zal oproepen, zal het snel door het parlement behandeld kunnen worden.
De vaste kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 8 oktober 2010 verslag uitgebracht; men zag geen aanleiding voor het maken van opmerkingen of het stellen van vragen. Het wetsvoorstel stond op de agenda om deze week, 9, 10 of 11 november, door de Tweede Kamer behandeld te worden. Of dit ook is gebeurd, is mij niet bekend. Vaak schuift dit soort kleine voorstelletjes nog een of meer weken op, omdat de behandeling van andere wetsvoorstellen of actuele thema's uitloopt.

Na de behandeling in de Tweede Kamer zal natuurlijk nog de Eerste Kamer haar fiat moeten geven.
Er moet nog een apart besluit worden genomen over het in werking treden van de Reparatiewet BZK 2010, Ik verwacht dat men de wijzigingen met terugwerkende kracht per 1 januari 2010 laat ingaan.

Een en ander zal te zijner tijd natuurlijk op deze site en ook in het tijdschrift 'De Begraafplaats' worden gemeld.

Ik adviseer iedereen er op dit moment er bij het maken van beheersverordeningen e.d. maar van uit te gaan dat de Wlb gerepareerd is, zodat men niet over enkele maanden alles weer moet aanpassen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

12 november 2010

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

---------------

Naschrift:

Grafstenen blijven vanaf 1 maart 2011 eigendom van de nabestaanden die het lieten plaatsen. De eigenaar/beheerder van de begraafplaats is vanaf die datum geen eigenaar meer van de grafstenen, dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Piet Hein Donner 31 januari 2011 bekend gemaakt: Grafstenen blijven eigendom nabestaanden

Nieuwe wettelijke regeling sinds maart 2011: Van wie is de grafsteen?

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder