Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Aansprakelijkheid schade vallende tak

15 juni 2006

Vraag nummer: 4503 (oude nummer: 8122)

Geachte heer Van der Putten, Kan een houder van een grafmonument (economosch eigenaar) de gemeente (als de juridisch eigenaar van het grafmonument) aansprakelijk stellen ogv 6:162 BW voor schade aan het grafmonument die is ontstaan door een omgevallen tak, als de schade is te wijten aan de nalatigheid van de gemeente? Vriendelijke groet, B. Slingerland

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Even voor de andere lezers: Artikel 162 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek luidt:
1. Hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan worden toegerekend, is verplicht de schade die de ander dientengevolge lijdt, te vergoeden.
2. Als onrechtmatige daad worden aangemerkt een inbreuk op een recht en een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, een en ander behoudens de aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond.
3. Een onrechtmatige daad kan aan de dader worden toegerekend, indien zij te wijten is aan zijn schuld of aan een oorzaak welke krachtens de wet of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Wat betekent dit concreet voor schade aan een grafmonument die is ontstaan door een afgevallen tak? Datde houder van de begraafplaats - in dit geval een gemeente - zal moeten aantonen regelmatig en goed onderhoud aan haar bomen te hebben gepleegd om de risico's van vallende takken te berpeken (uit te sluiten is het nooit). Als de gemeente goed onderhoud pleegde, kan ze de aansprakelijkheid verwerpen en is het risico van schade voor de rechthebbende op het graf. Als ze geen goed onderhoud pleegde, is ze aansprakelijk.

Zie ook vergelijkbare vragen in de sub-rubriek 'Grafsteen / monument'.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder