Vervolg vergunning schudden graf Oldebroek


2 december 2009

Vraag nummer: 7101  (oude nummer: 14479)

Geachte heer,

Bij mijn vraag 13882 van 21-9-2009 over de noodzaak van een vergunning voor het schudden van een graf (met bijbehorende kosten van € 35,35), vroeg u mij welke gemeente het hier betreft. Ik heb u hierover tot nu toe ten onrechte niet nader geinformeerd. Waarvoor mijn excuus.
Het betreft de gemeente Oldebroek.
(een dergelijke vergunning is volgens informatie van de gemeente slechts 3 maanden geldig en dus
niet erg toekomstbestendig)

Met vriendelijke groet,

ds

Antwoord:

Geachte heer,

De Tarieventabel behorende bij de "Verordening rechten gemeentelijke begraafplaatsen 2009" van de gemeente Oldebroek bevat de volgende bepaling:

>Hoofdstuk 5 Vergunning voor opgraven en ruimen
5.1 Het tarief bedraagt voor het afgeven van een vergunning voor het op verzoek van de belanghebbende ruimen van een grafruimte waarin een lijk, een urn of een asbus is begraven of voor het opgraven van een lijk, een urn of een asbus of voor het verwijderen van een urn of asbus uit een urnennis € 35,35.<

De grap is echter dat voor het op verzoek van een belanghebbende ruimen van een grafruimte geen vergunning nodig is.
De beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen, die per 1-1-2008 van kracht is, bepaalt in artikel 25, lid 4:
>De rechthebbende op een eigen grafruimte, kan bij de beheerder een aanvraag indienen om de overblijfselen te doen verzamelen om deze opnieuw in dezelfde grafruimte te laten plaatsen dan wel om deze elders opnieuw te laten begraven. De rechthebbende op een eigen urnengraf of urnennis kan bij de beheerder een aanvraag indienen de asbus ter beschikking te houden om elders bij te zetten of om de as te laten verstrooien.<
Dat is een kwestie van uitvoeren (door de beheerder) op verzoek, geen aanvraag voor een vergunning (van B&W). Sterker, B&W zijn niet eens bevoegd een vergunning af te geven. Laat staan dus, om er een bedrag voor in rekening te brengen.
Een belanghebbende is overigens ook nog eens iemand anders dan een rechthebbende.

Het bepaalde in de Tarieventabel behorende bij de "Verordening rechten gemeentelijke begraafplaatsen 2009" berust derhalve op niets. U zou tegen de aanslag (want die € 35,35 is een belasting) een bezwaarschrift kunnen indienen; er is immers geen rechtsgrond voor de aanslag. Maar ik vrees dat u daar inmiddels te laat voor bent, omdat dat in de regel slechts binnen 6 weken na de dagtekening van de aanslag kan. Nu is € 35,35 misschien ook een bedrag om niet zoveel moeite voor te doen.

Merkwaardig is ook, dat toen ik zojuist op de site van de gemeente keek, ik niet de nu geldende beheersverordening van 2008 kon vinden, maar alleen een nieuwe verordening die op 1-1-2010 in werking treedt. Het is niet erg logisch om de geldende verordening alvast van de site te verwijderen. Hooguit vanaf 1 januari. Gelukkig had ik hem nog in mijn archief.

Merkwaardig is ook dat deze nieuwe verordening geen rekening houdt met de wijzigingen in de Wet op de lijkbezorging die op 1 januari 2010 in werking treden. Daardoor hanteert men vanaf die datum een juridisch ondeugdelijke basis voor de uitgifte van (eigen) graven met een uitsluitend recht. Beter gezegd: men geeft die graven niet meer uit, waardoor zowel voor de gemeente als voor rechthebbenden op die graven een juridisch erg mistige situatie gaat ontstaan. Er worden namelijk geen rechten en plichten voor partijen meer geschapen, omdat de verordening niet aansluit bij de wetgeving over de uitgifte van eigen graven (de wet spreekt namelijk over 'particuliere' graven).

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.