Verlenging en in rekening brengen kosten ruiming graf


10 november 2009

Vraag nummer: 7077  (oude nummer: 14334)

Hr. van der Putten,
Het antwoord op mijn vraag over ruimings kosten in rekeningen te brengen bij rechthebbende na 20 jaar is duidelijk.
Nieuwe vragen.
1) Als de looptijd grafakte verlopen is kunnen we dan bij een verlenging van 10 jaar de toekomstige ruimings kosten in rekening brengen?
Vraag 2) Mogen (is het correct) we bij het aanschrijjven na einde looptijd grafrechten de keuze stellen a) verlengen incl. toekopmstige ruimings kosten b) verzoeken de grafsteen zelf te verwijden of door KB tegen kosten te laten ruimen. Op blz 3 schrijft u dat het onduidelijk is wie er verantwoordelijk is voor de steen als het grafrecht verlopen vervallen is. Hoe kunnen we in de grafaktie de aansprakelijkheid c/q de verantwoording over het graf het best omschrijven ?
M.v.g.
J. Smeets

Antwoord:

Geachte heer,

1. Ja, want als de grafrechten verlengd worden dan is men gebonden aan de eventuele nieuwe voorschriften van het reglement. Als daar in staat dat men ruimingskosten moet betalen, is men bij verlenging verplicht die te betalen.

2. Ja, u kunt - in de toekomst - als u rechthebbenden aanschrijft om de grafrechten te verlengen, in het geval men de rechten niet verlengt ook de keuze geven om de steen zelf te verwijderen, dan wel deze te laten verwijderen door het kerkbestuur of anderen, op kosten van de rechthebbende. Ik schrijf 'in de toekomst', omdat dat alleen kan bij graven die zijn uitgegeven of verlengd met een dergelijke voorwaarde. Het kan dus niet bij bestaande graven waarbij een dergelijke voorwaarde niet in het reglement staat.
Maar, nogmaals, waarom zou u het zo ingewikkeld maken? Bijna alle begraafplaatsen in Nederland doen het zo, dat zij de kosten van verwijdering van een grafsteen niet achteraf apart in rekening brengen maar vooraf verrekenen in de kosten van uitgifte of verlenging van een graf. Dat scheelt een heleboel administratieve handelingen, gedoe en problemen bij onvindbare en overledene rechthebbenden. En dat lijkt mij heel verstandig.

U hebt het over blz. 3. U bedoelt dan waarschijnlijk het paper van mijn voordracht in Roermond, begin deze maand. Dat gaat over de situatie na de inwerkingtreding van de wijziging van de Wet op de lijkbezorging. Dan vindt geen natrekking van het eigendom van de grafsteen plaats en behoudt de persoon die het monument heeft gekocht en laten plaatsen, het eigendom. Nu wordt de begraafplaats juridisch eigenaar.
De nieuwe wetsbepaling gaat luiden:
Artikel 32a
"Gedurende de periode dat een graf niet geruimd mag worden, is artikel 20, eerste lid, aanhef en onder e en f, van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek niet van toepassing op hetgeen op dat graf is geplaatst."
Artikel 20, lid 1, luidt:
"De eigendom van de grond omvat, voor zover de wet niet anders bepaalt:
(...)
e. gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn verenigd, hetzij rechtstreeks, hetzij door vereniging met andere gebouwen en werken, voor zover ze geen bestanddeel zijn van eens anders onroerende zaak;
f. met de grond verenigde beplantingen".

U moet in uw beheersreglement regelen dat de rechthebbende op het graf verantwoordelijk is voor het grafmonument. Het kan zijn dat de rechthebbende niet de eigenaar is van het monument. Stel bijvoorbeeld dat een vader overlijdt, moeder de rechthebbende van het graf is, maar een kind de steen bestelt, betaalt en laat plaatsen. Dan is en blijft het kind de eigenaar van het monument. Dat kan een begraafplaatshouder niet weten en het is te ingewikkeld om dat uit te zoeken en er consequenties aan te verbinden. Men moet de rechthebbende in het reglement dus verantwoordelijk maken, ook als hij niet de eigenaar is. En in het reglement moet ook staan dat de grafsteen door het kerkbestuur verwijderd kan worden, als het grafrecht verlopen is, ongeacht wie de eigenaar is. Als de eigenaar de steen terug wil hebben kan dat, maar dat moet hij dan doen vlak voor het einde van het grafrecht. Het grafrecht kan in theorie ook eerder eindigen dan wanneer het graf geruimd kan worden, als niet betaald is voor een verlenging. De nieuwe wettelijke regeling maakt het allemaal niet eenvoudiger.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.