Grafruiming (en familiegeschil)


23 mei 2012

Vraag nummer: 28335

Geachte heer van Putten,
In het verleden zijn op een van onze begraafplaatsen koopgraven uitgegeven. Drie zussen hebben onderling afspraken gemaakt wie als rechthebbende werd vermeld, alsmede dat in het geval iemand in het bedoelde zou worden bijgelegd of bijgezet, alle drie de zussen hun toestemming zouden geven. Degene die als rechthebbende staat vermeld, is thans niet meer in staat haar wil te bepalen. De twee overige zussen willen - middels schriftelijke toestemming - de gemeente verzoeken het graf laten ruimen.
Een zoon van de rechthebbende wil het onderhavige graf overnemen. De twee zussen gaan hiermee niet accoord. Zij willen dat het graf wordt geruimd.
Kunt u mij adviseren hoe in deze te handelen.
Met vriendelijke groet,
C. Wiertz

Antwoord:

Geachte heer,

U hebt als houder van de begraafplaats uitsluitend te maken met de rechthebbende. U schrijft dat de rechthebbende thans niet meer in staat is haar wil te bepalen. Waarschijnlijk weet u dat niet van de rechthebbende zelf.
Als iemand niet in staat is zijn of haar wil te bepalen, bijvoorbeeld wegens gevorderde dementie, moet door de kantonrechter een curator om de belangen van betrokkene te behartigen.
U hebt met niemand anders te maken en van niemand anders enige aanwijzing te volgen dan van de rechthebbende zelf of van de curator van rechthebbende.

Dat drie zussen onderling bepaalde afspraken hebben gemaakt, is een kwestie waar u niets mee te maken hebt. U hebt alleen met de rechthebbende te maken.

In de beheersverordening van de begraafplaatsen van uw gemeente wordt aan een rechthebbende geen recht gegeven om een graf te laten ruimen, voor zover ik kan zien. Dan is het zo dat een rechthebbende alleen afstand kan doen van een graf, waarna de houder van de begraafplaats zelf besluit of hij het graf op een door hem gunstig geacht moment ruimt; of niet. De houder van de begraafplaats is ook vrij om een graf waarvan afstand is gedaan uit te geven aan een ander, die een redelijk belang heeft bij instandhouding van het graf. Die uitgifte kan dan geschieden op de voet van de vigerende verordening. Stel dat in een graf in het verleden voor onbepaalde tijd was uitgegeven, dan kan de gemeente nadat afstand is gedaan, het graf uitgeven voor 20 jaar of een andere actueel geldende termijn van uitgifte.

U schrijft dat in dit geval de zoon van de rechthebbende de grafrechten wil overnemen, maar dat zijn tantes hier niet mee akkoord gaan; zij wensen dat het graf geruimd wordt.
Een zeer merkwaardige situatie, die riekt naar een uit de hand gelopen familieruzie. Wat kan iemands belang zijn om een graf te ruimen terwijl een ander prijs stelt op het voortbestaan er van? Ik kan niets anders bedenken dan de wil om een ander dwars te zitten, over de rug van overledenen heen, in dit geval.

Ik zou in dit geval de zoon laten weten dat hij de grafrechten kan overnemen als hij een schriftelijke ondertekende verklaring kan overleggen van de rechthebbende of de curator van de rechthebbende, waaruit blijkt dat ingestemd wordt met het overdragen van het grafrecht aan hem.
Als de zussen/tantes zich met de situatie bemoeien zou ik hen laten weten dat zij geen zeggenschap over het graf of over het overdragen van het graf en zeker niet over het ruimen van het graf hebben.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Bijvoorbeeld over aankoop en behoud van een graf voor eeuwig

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >