Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Eigen graf overschrijven; schudden graf (Terschelling)


3 december 2013

Vraag nummer: 36640

Geachte heer mr Van der Putten,
Wij verzoeken u om advies, het volgende speelt:
Na het overlijden van haar oom ( die geen kinderen had ) is mijn vrouw ( als enig erfgename) naar de gemeente gegaan en heeft verzocht om overschrijving van “het eigen graf” van haar oom.
Op “de akte van uitgifte van een eigen graf” van haar oom staat het volgende vermeldt:
B&W van voormelde gemeente verlenen met ingang
Van : heden ( 14-8-2000)
Aan: de naam van mijn vrouw haar oom + adres
Voor: onbepaalde duur
het uitsluitend recht tot het doen begraven in bovenvermeld graf;
een en ander behoudens betaling etc.
Mijn vrouw haar oom kocht het recht bij de gemeente i.v.m. het overlijden van zijn vrouw.
Het verzoek wat mijn vrouw binnen 3 maanden na het overlijden van haar oom (d.d. 13-09-2004) deed bij de gemeente, is gehonoreerd, dit d.m.v. de volgende notitie op de achterkant van de hierboven genoemde akte:
“Dit eigen graf” is overgeschreven ten name van: mijn vrouw ( 5-11-2004)
Mijn vrouw is er altijd van uitgegaan dat door bovenstaande overschrijving van het graf op haar naam, zij ook het uitsluitend recht tot het doen van begraven voor onbepaalde tijd verkreeg. Dat zij door bovenstaande overschrijving tevens rechthebbende was. ( er waren geen andere gegadigden) Is genoemde aanname correct ?
Wat schetst onze verbazing in een info briefje van de gemeente ( 10/1/2011) werd ons het volgende medegedeeld:
Op 18 september 2004 is uw oom als tweede overledene begraven in het graf AF 33 en na 10 jaar grafrust kan het graf opnieuw uitgegeven worden. ( niets vreemds tot zover) Vanaf 18 september 2014 mogen u en uw man in dit graf begraven worden. Op dit graf rust echter een grafrecht voor onbepaalde tijd. Door het graf opnieuw uit te geven wordt dit recht beëindigd en gaat het grafrecht van 20 jaar in volgens de nieuwe verordening van 2005. Is dit correct ?
Voor de goede orde er wordt nergens vermeld in of op het info briefje dat mijn vrouw een gemotiveerd bezwaar tegen deze brief kon indienen.
Met vriendelijke groet,
Namens A.W. Lak- de Jong
W.H.R. Lak

Antwoord:

Geachte heer,

Zoals ik wel vaker op moet merken wanneer ik vragen over concrete gevallen krijg: ik kan het alleen beoordelen als ik de betreffende brieven en bijbehorende akte en verordeningen ter inzage krijg. Mijn ervaring is dat als je het hele verhaal op papier ziet, met alle bijbehorende stukken compleet, het dan soms toch net even anders ligt.

In het geval van het graf van (de oom en tante van) uw vrouw zou ik op het eerste gezicht zeggen dat als het gaat om een graf voor onbepaalde tijd, dit een graf voor onbepaalde tijd blijft. Dat is in 99,5% van de gevallen zo. Ook na het schudden van het graf.

Wat sommige gemeenten doen, is toestemming geven voor het schudden van een graf, onder de voorwaarde dat de bestaande rechten vervallen en de grafrechten opnieuw beginnen te lopen. Dit is in 99,5% van de gevallen onjuist en zelfs onrechtmatig.
In een enkel geval is het wel juist, namelijk wanneer er (in een beheersverordening of akte van uitgifte van het graf) nooit een recht op het schudden van een graf is geweest. Dan kan het inderdaad zo zijn dat gewoon sprake is van een normale einde van de grafrechten en een gewone nieuwe uitgifte.

Hoe dat in uw geval zit weet ik niet zeker, zonder te weten om welke gemeente het gaat en zonder de betreffende papieren gezien te hebben.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

-----

Naschrift:
De vragensteller mailde mij dat het gaat om een eigen graf op de begraafplaats aan de Longway te Terschelling. Welnu, in de Verordening op de gemeentelijke begraafplaatsen van de gemeente Terschelling 2004, die sinds 1 januari 2005 geldt, staat in artikel 7 lid 7:
"7. Op verzoek van de rechthebbende op een eigen graf kunnen de daarin aanwezige stoffelijke resten van overledenen na het verstrijken van een termijn van tien jaren na de laatste begraving bijeen worden gegaard en dieper in hetzelfde graf worden herbegraven voor zover daartoe voldoende ruimte aanwezig is."
Dit is een heel duidelijke bepaling: het graf mag geschud worden.
Waarschijnlijk bevatte de brief uit 2011 van de gemeente geen bezwarenclausule, want u meldt er niets over. Maar uw vrouw kan natuurlijk gewoon een nieuw verzoek indienen. Als dit geweigerd zou worden, kunt u binnen 6 weken na de mededeling van dit besluit bezwaar aantekenen.
Indien de verordening inmiddels gewijzigd is, kan voor oudere graven toch een beroep worden gedaan op deze bepaling.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >