Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Kosten ivm wijziging bestemming.


5 augustus 2009

Vraag nummer: 6779  (oude nummer: 13532)

Geachte heer Van der Putten,

Na een langdurige procedure tussen ons, de gemeente, vervolgens de provincie en uiteindelijk bij de rechter is de gemeente Wxxxxx in het ongelijk gesteld m.b.t. het weigeren van ons verzoek om begraven te kunnen worden op eigen grond. De gemeente gaat niet in hoger beroep bij de Raad van State, maar heeft inmiddels wel beleid gemaakt om aanvragen van anderen te weigeren.
Klopt de navolgende informatie die we van de gemeente hebben ontvangen (zelf laten opstellen wijziging bestemmingsplan) (Leges € 4000)?
We kregen de navolgende reactie van de gemeente over de "hoge kosten") voor ons:
Geachte heer en mevrouw Cxxxxxx,

Zoals besproken met dhr. Rxxxx (plv directeur) stuur ik u een overzicht van de stappen die in ieder geval genomen moeten worden voordat sprake kan zijn van de daadwerkelijke aanleg van de door u gewenste particuliere begraafplaats.
Zoals wellicht inmiddels bij u bekend staat het huidige bestemmingsplan de aanleg van een (particuliere) begraafplaats op uw perceel niet toe, zodat een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk is.
Voor een bestemmingsplanwijziging geldt de volgende procedure:

Opstellen voorontwerp bestemmingsplan door aanvrager (stedenbouwkundig bureau in de arm nemen). Hoe lang dit duurt is deels afhankelijk van uzelf, maar uitgegaan moet worden van tenminste 2 maanden.
Onderzoek naar grondwater, bodemgesteldheid enz. Mogelijk ook archeologie (wanneer de totale oppervlakte van de begraafplaats groter wordt dan 100m2).
Vooroverleg provincie e.d : houdt rekening met zeker 2 maanden
Opstellen ontwerp bestemmingsplan (door aanvrager, n.a.v. vooroverleg) 2 weken
Collegebesluit vaststellen ontwerp: 2 weken
Publicatie en ter visie: 6 weken
Behandeling zienswijzen: 2 weken
Collegebesluit bp voorleggen aan de raad: 2 weken
Raadsbesluit: 3 maanden (gezien de huidige vergadercyclus van de Raad)
Ter visie vastgesteld plan + beroepstermijn: 6 weken
De tijdsplanning is indicatief, omdat de werkelijke tijdsduur mede afhankelijk is van derden. De gegeven tijdsplanning geeft de situatie aan waarin alle stappen zonder vertraging kunnen worden doorlopen. Het totale traject duurt dus (tenminste) één jaar (vanaf het moment van ter visie leggen duurt het proces (tenminste) 9 maanden). E.e.a. ligt natuurlijk ook aan hoe de procedure gaat lopen, is er veel weerstand, veel raadsvragen enz. In dat geval kan de procedure langer duren.

Kosten:
stedenbouwkundig bureau: naar schatting € 2.500,--
leges € 4000,-
onderzoekskosten naar grondwater, bodemgesteldheid, archeologie enz. Gemiddeld € 1.500,- per onderzoek.
legeskosten archeologisch onderzoek € 250,--

Graag zouden wij informatie ontvangen of we e.a. zelf moeten regelen en of er inderdaag 4000 euro leges gerekend kan worden. (Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een bouwvergunning dan wel een aanvraag om medewerking van een (bouw)plan waarvoor een herziening van het bestemmingsplan door de gemeenteraad - uitsluitend of in overwegende mate ten behoeve van het desbetreffende bouwplan - noodzakelijk is)
We zien uw reactie (voor zover mogelijk) graag tegemoet.
Indien u meer informatie nodig heeft zijn wij telefonisch bereikbaar op 06xxxxxxxxx.

M.vr.gr.
Fam Cxxxxxxxx

Antwoord:

Geachte heer en mevrouw,

Ik heb uw vraag even anoniem gemaakt.

Ik kan niet zien of de door de gemeente in rekening te brengen kosten juist zijn, maar het zou wel zo kunnen zijn.

Het is echter de vraag of een wijziging van het bestemmingsplan nodig is, als het gaat om een hele kleine particuliere begraafplaats (alleen een graf van 1 bij 2 meter). Er is jurisprudentie dat dit niet nodig is; zie mijn boek 'Begraving'. Op termijn wordt elk bestemmingsplan regulier herzien en dan kan dit zeer kleine wijzigingetje 'gratis' worden meegenomen.

Ik krijg bovendien de indruk dat de gemeente een onnodig hoog kostenplaatje presenteert. Ik zie geen noodzaak voor alle onderzoeken die in de brief worden genoemd.

Ik denk dat het allemaal wel wat eenvoudiger en veel goedkoper kan. De genoemde activiteiten gelden voor de aanleg van een normale grote begraafplaats, maar slaan nergens op als het gaat om een graf voor een echtpaar. Bijvoorbeeld alle eventuele problemen met bodemgesteldheid en grondwater kunnen makkelijk(er) en goedkoper worden verholpen door het eventuele gebruik van een grafkelder.

Dit is echter geen kwestie om kort in een adviesrubriek te behandelen. Er zitten te veel variabelen in en men moet meer van de achtergrond van de kwestie kennen om u een aantal alternatieven te laten zien.

U kunt desgewenst met mij contact opnemen voor nader advies. De contactgegevens staan in de Bedrijvengids van de site onder de rubriek Juridisch advies.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

-----
Naschrift: In 2010 is de regelgeving over de aanleg van begraafplaatsen gewijzigd.

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

Zie over een graf of een privé begraafplaats op eigen grond ook:

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >