Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Beleidsplan particuliere begraafplaatsen Raalte


8 maart 2009

Vraag nummer: 6256  (oude nummer: 12450)

In een beleidsplan van de gemeente Raalte staat:

3.4.2 Toetsingskaders voor aanleg nieuwe particuliere begraafplaatsen

Op basis van de Wet op de Lijkbezorging bestaat de mogelijkheid voor een ieder om begraven te worden en dat de grafrust wordt gehandhaafd. Bij de herziening van wet op de Lijkbezorging in 1991 is de mogelijkheid om een familiegraf op eigen grond afgeschaft. Het voorkomen van vestiging van nieuwe rechten en de daaruit voortvloeiende belemmeringen voor planologische ontwikkelingen waren hierbij belangrijke argumenten. De gemeente Raalte dient bij eventuele aanvragen om een graf op eigen grond te toetsen aan deze planologische aspecten.

Is dit juist?

Er staat ook nog in dat de gemeente de huidige particuliere begraafplaatsen dan maar gedoogt.

is dat correct?

Antwoord:

Geachte heer,

Dit is een klok en klepel-verhaal.

Wat men noemt als reden om de graven op eigen grond in 1991 anders te regelen, is onjuist. Het ging helemaal niet om het voorkomen van vestiging van nieuwe rechten en de daaruit voortvloeiende belemmeringen voor planologische ontwikkelingen. Ik werkte zelf eind jaren '80 op het ministerie van BiZa als behandelend wetgevingsjurist aan dit wetsvoorstel.

Wat in 1991 is afgeschaft, is de mogelijkheid om een graf aan te leggen buiten het regime van een begraafplaats om. Vroeger hoefden graven op eigen grond niet te voldoen aan de eisen die aam graven op een begraafplaats werden gesteld, zoals een afstand aanhouden tot het grondwater en het aanhouden van een bepaalde diepte van begraven, een maximaal aantal kisten boven elkaar, etc.
Men kan sinds 1991 wel degelijk nog een graf op egen grond aanleggen, maar dan in de vorm van een begraafplaats(je) op eigen grond. Dan is men namelijk wel gebonden aan de regels m.b.t. grondwater, diepte, afstand tussen graven e.d. Artikel 85 Wlb bevat ook een regeling voor bestaande graven, dat die ook onder zulke regels worden gebracht.

Op graven op begraafplaatsen op eigen grond worden nooit grafrechten gevestigd, dus 'Het voorkomen van vestiging van nieuwe rechten' in die zin is niet aan de orde.

De planologische belemmeringen zijn een erg overdreven aspect. Men hoeft een graf immers slechts 10 jaar in stand te houden en men kan het zonodig ook tussentijds verplaatsen. Planologische ontwikkelingen kosten meer tijd dan dat, dus kan men er altijd tijdig op inspelen. Het eventuele argument dat men een begraafplaats niet wil toestaan omdat het eventuele toekomstige ontwikkelingen kan belemmeren, wat gemeenten her en der nog wel eens stellen, is ronduit kletskoek. Dan kun je ook geen huis ergens bouwen, omdat het ook eventuele toekomstige ontwikkelingen kan belemmeren, geen weg aanleggen omdat die ook eventuele toekomstige ontwikkelingen kan belemmeren, etc. Dan zou je nooit ergens iets kunnen of mogen. Je moet natuurlijk wel reele en concrete ontwikkelingen meewegen, maar geen die 'ooit' zouden kunnen spelen.

Het is verder ook een theoretisch probleem. Een boer die een graf op zijn eigen terrein zou willen hebben, maar die weet dat zijn erf in het uitbreidingsgebied van de woningbouw van het dorp ligt, zal nooit om een begraafplaats/graf op eigen grond vragen. Zo reeel zijn de mensen altijd wel.
Ik heb ook nog nimmer gehoord van bestaande particuliere begraafplaatsen of graven die weg moesten vanwege planologische ontwikkelingen. Alleen een keer van een klooster met een kloosterbegraafplaats die moesten wijken voor een snelweg. Die was honderd jaar geleden ter plekke inderdaad niet voorzienbaar. Maar zo'n verplaatsing gaf ook geen enkel probleem.

Een eventuele opmerking dat men de huidige particuliere begraafplaatsen of graven 'dan maar gedoogt', slaat juridisch helemaal de plank mis. Het zijn legaal tot stand gekomen graven; die blijven natuurlijk legaal. Zie nogmaals artikel 85 Wlb, dat een overgangsregeling voor dergelijke graven bevat.

Zie andere vragen in de subrubriek 'Graf/begraafplaats op eigen grond' in de hoofdrubriek 'Begraven'.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

-----
Naschrift: In 2010 is de regelgeving over de aanleg van begraafplaatsen gewijzigd.

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

Zie over een graf of een privé begraafplaats op eigen grond ook:

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE