Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Verlenging huur grafruimte met terugwerkende kracht


2 november 2002

Vraag nummer: 1433  (oude nummer: 1787)

Thu Jan 11 22:39:03 2001

Geachte heer van Putten,

Gelezen uw antwoord dd. 3 jan j.l. op een m.i. vergelijkbaar probleem ben ik voor wat betreft onderstaande situatie tot de conclusie gekomen dat de gem. Groningen (afd. Belastingen) onjuist handelt.
Ingaande 18 feb. 1976 werd het uitsluitend recht tot begraven verkregen voor een grafruimte op het "Selwerderhof" te Groningen voor de tijd van 20 jaren. In dit graf zijn mijn ouders begraven in resp. feb. 1976 en aug. 1986.
Met haar brief van 21 nov. 2000 wijst bovengenoemde instantie mij op het verlopen van de huurtermijn en biedt aan de huurtijd te willen verlengen met een nieuwe periode van 1 x 10 jaren ingaande 18 februari 1996 volgens de thans van kracht zijnde heffingsverordening.
In geval ik geen verlenging wens:
1. komt het recht op het graf weer in handen van de gemeente
2. vervalt het recht op begraven in onderhanvige grafruimte
3. zal de grafbedekking worden verwijderd en vernietigd.

Voor het onder punt 3 genoemde wil ik voorkomen, maar niet op de thans door de gemeente gestelde voorwaarden.
Wat staat mij verder te doen. Op mijn reeds mondeling geuite bezwaar werd niet ingegaan.

U bij voorbaat dankend voor uw reactie verblijf ik

hoogachtend,

K.H.D. van Minnen
Boslaan 66
9801 HH Zuidhorn

Antwoord:

Fri Jan 12 01:58:26 2001

Geachte heer Van Minnen,

Mijn antwoord van 3 januari 2001 lijkt mij helemaal op uw situatie van toepassing.

De gemeente Groningen had op grond van de wet u in 1994 of 1995 een verlenging aan moeten bieden.
Nu is op grond van de beheersverordening van de gemeente het grafrecht verlopen. Er valt formeel dus ook niets meer te verlengen. Wel kunt u heruitgifte van het graf vragen. Maar dat gaat dan nu in, bijvoorbeeld per 1-1-2001.

U kunt de gemeente schriftelijk te kennen geven niet genegen te zijn met terugwerkende kracht nog grafrechten te betalen. De gemeente is in de fout gegaan en heeft de wet overtreden door in 1994 of 1995 niet - zoals de wet voorschrijft - ten minste een jaar van te voren een verlenging aan te bieden. (Overigens ligt er natuurlijk ook wel een omissie aan uw kant, want u had ook zelf de boel in de gaten moeten houden en zelf om verlenging kunnen vragen. Maar daar hoeft u zelf niet op te wijzen. Bovendien heeft het nu geen gevolgen). U kunt schrijven het graf wel graag te willen behouden en verzoeken om het graf nu als een nieuw graf aan u uit te geven.
Een kort briefje in ongeveer deze bewoordingen is voldoende. Ik zou het wel aangetekend versturen.

Als men uw verzoek afwijst, kunt u daartegen bezwaar maken op grond van de Algemene wet bestuursrecht. Maar zover is het nog niet. Overigens verbaast mij dat u dit in Groningen overkomt. Ik meende - en meen nog steeds - dat deze begraafplaats(en) haar zaken goed op orde heeft. Blijkbaar bent u er door heen geglipt. Maar goed, dat is een fout van de gemeente. Dat ze nu een paar jaar inkomsten mist of moet missen heeft ze aan zichzelf te danken.

mr W.G.H.M. van der Putten

12 januari 2001

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE