Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Uitgegeven graf onbepaalde tijd kerkelijke begraafplaats


8 november 2016

Vraag nummer: 48116

Geachte heer mr. van Putten.
In het verleden zijn veel graven bij de kerk uitgegeven voor onbepaalde tijd. Bijvoorbeeld: echtpaar in 1939 begraven ,2 enkele graven naast elkaar, zijn geen aktes van te vinden. Deze graven werden uitgegeven voor het begraven van 1 persoon.De kerk gaf deze graven uit voor onbepaalde tijd. Na 2000 worden de graven voor bepaalde tijd uitgegeven. Op dit moment wordt er in de oude graven de volgende generatie begraven, soms al de 2e generatie. De regels van toen worden nog gehanteerd. Ik kan alleen nergens vinden dat er geschud mag worden. Grafrechten worden jaarlijks betaald. Er kan dus herbegraven worden in oude graven zonder dat de kerk hier geld voor ontvangt, alleen de grafrechten € 17.50 per graf per jaar. Soms liggen er al 3 mensen begraven. Bij uitgifte van een nieuw graf met een uitgifte termijn van 25 jaar wordt €650,00 betaald. Mag de kerk geld vragen bij het dieper herbegraven in deze oude graven?
Alvast dank voor uw antwoord.
Met vriendelijke groet Marieke de Velde Harsenhorst

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Graven kunnen geschud worden om er nieuwe generaties in te begraven. Dat kan zowel bij graven voor bepaalde als voor onbepaalde tijd. Bij graven voor bepaalde tijd zullen misschien alleen de gebruiksrechten verlengd moeten worden als de resterende termijn te kort is voor een begraving. Een kist moet immers minstens 10 jaar kunnen blijven staan.

Voor het schudden van het graf, dus het dieper in het graf ('onder de bodem van het graf' wordt het soms wel zo mooi genoemd) leggen van stoffelijke resten kan de begraafplaatshouder natuurlijk een tarief vaststellen. Naast het begraven van een nieuwe kist, dat er op volgt.

Voor gemeentelijke begraafplaatsen is het de gewoonste zaak van de wereld om voor het schudden van het graf - dat vaak omschreven wordt als ruiming op verzoek - een eigen tarief vast te stellen.
In de beheersverordening staat dan bijvoorbeeld "De rechthebbende op een particulier graf kan bij de beheerder een aanvraag indienen om de menselijke resten te doen verzamelen om deze opnieuw dieper in dezelfde grafruimte te doen plaatsen". En in de heffingsverordening is hier dan een tarief aan gekoppeld.

Ik heb wel eens kosten gezien in de orde van grootte van 4.000,- euro per kist/laag in het graf. Dat vind ik wel erg aan de prijs en heeft ook niets te maken met werkelijke kosten. Maar ik zou me kunnen voorstellen dat je aan het schudden van een graf een prijskaartje verbindt dat gelijk is aan de kosten van een nieuw graf voor 20 jaar; men krijgt immers voor dat bedrag ook weer ruimte ter beschikking die gelijk staat aan een nieuw graf. Of dat het schudden even duur is als het delven van een graf voor een nieuwe begraving. Het gaat meestal in een moeite door, het schudden het begraven van een nieuwe kist, maar ik zou een dubbel tarief niet onredelijke vinden. Een begraafplaats heeft immers inkomsten nodig om te blijven bestaan.

Het schudden van graven was in vroeger tijden in bepaalde regio's van het land de gewoonste zaak van de wereld. Zo gewoon, dat het ook niet speciaal genoemd werd in reglementen. Als er al reglementen waren. Dat was vroeger in veel plaatsen niet het geval. Er waren vaak ook geen grafbrieven of overeenkomsten. Dat was ook niet nodig, men kon een grafrecht ook mondeling vestigen. Net als tegenwoordig ook bij veel overeenkomsten kan. Als ik bij een bakker een brood koop, heb ik een mondelinge overeenkomst. Als ik mijn fiets een dagje in een bewaakte fietsenstalling plaats, teken ik ook geen overeenkomst. Dat gaat mondeling. Zo ging het met graven vroeger ook vaak. Omdat dat vaak onduidelijke situaties gaf, mede omdat het op iedere begraafplaats anders geregeld kan zijn, schrijft de wet vanaf 1991 voor dat grafrechten schriftelijk moeten worden gevestigd.

Dat er geen aktes zijn en dat u nergens iets kunt vinden, is dus niet zo vreemd. Het gaat hier om ongeschreven recht, dat net zo geldig is als geschreven recht. Je hebt alleen een bewijsprobleem als er discussie over is.

Het antwoord op uw vraag is eenvoudig: ja, de kerk mag geld vragen bij het schudden, dus het dieper begraven van stoffelijke resten in oude graven.

Maar ik merk dat u moeite hebt met de terminologie.
Als het gaat om graven die voor onbepaalde tijd zijn uitgegeven, dan zijn de grafrechten afgekocht. Dan kunt u niet euro 17,50 per jaar per graf aan grafrechten innen. Want dan vraagt u een dubbele betaling van het grafrecht.
Wat wel kan, is dat u een onderhoudsbijdrage vraagt van euro 17,50 per jaar per graf. Als het onderhoud althans niet nadrukkelijk tevens is afgekocht.
Mocht het onderhoud in het verleden wel zijn afgekocht, dan kunt u een VRIJWILLIGE onderhoudsbijdrage vragen. Men is niet verplicht om te betalen maar nabestaanden die de begraafplaats een warm hart toedragen, betalen dan vaak toch.
U kunt natuurlijk kosten vragen voor een begraving of bijzetting.
En u kunt ook een apart bedrag vragen voor het schudden van het graf. Dat kan een bedrag voor het hele graf zijn, of een bedrag per kist/laag.
U kunt ook voor verstrooiingen van as geld vragen.
En voor de kosten van de administratie.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Bijvoorbeeld: Kan de houder van de begraafplaats andere voorwaarden opleggen bij de overschrijving van een grafrecht?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE