Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Termijn aanbieden verlenging / stopzetten


13 februari 2010

Vraag nummer: 7314  (oude nummer: 15089)

Geachte heer Van der Putten,

In het kader van de nieuwe Wet op de Lijkbezorging hebben wij (vorig jaar) onze procedure voor verlenging/stopzetting van grafrechten onder de loep genomen.

Deze ziet er voor particuliere graven als volgt uit:
· 3 maanden voor afloop van de periode vragen wij de rechthebbende of er verlengd dan wel beëindigd wordt
· Horen wij niets dan rappelleren nog een keer (aangetekend)
· Horen wij nog steeds niets dan gaan wij (via de gemeente van de laatst bekende woonplaats) na of de rechthebbende eventueel verhuisd is
· Levert dit ook niets op dan plaatsen wij een bordje bij het graf met het verzoek contact met ons op te nemen
· Geeft ook dit geen reactie dan gaan wij over tot schudden en tot het verwijderen van het eventueel aanwezige grafmonument.

Op grond van de nieuwe wet dienen wij tussen de 24 en 12 maanden voor afloop van de periode de nabestaande te contacten.

Wat vinden wij echter te lang van tevoren. Ook willen wij vasthouden aan de huidige zorgvuldigheid.

Daarbij nemen wij voor ‘lief’ dat voor een graf maandenlang niet wordt betaald.

We zullen overigens wel bij de ingang van onze begraafplaatsen overzichten ophangen van te ruimen graven.

Wilt u mij aangeven welke nadelen er verder kleven aan het handhaven van de huidige werkwijze?

Lopen wij bepaalde juridische risico’s?

Met vriendelijke groet,

XX
begraafplaats XX

Antwoord:

Geachte heer,

De regeling in artikel 28 Wlb tot eind 2009 was:
1. (...) Het voor bepaalde tijd verleende recht wordt op verzoek, mits gedaan binnen twee jaren voor het verstrijken van de termijn, verlengd, doch telkens voor niet langer dan tien jaren. Het uitsluitend recht op een graf is geen registergoed.
2. Binnen een jaar na de aanvang van de termijn waarin verlenging van het recht kan worden verzocht doet de houder van de begraafplaats aan de rechthebbende wiens adres hem bekend is of redelijkerwijs bekend kan zijn, schriftelijk mededeling van het verstrijken van de termijn en van het bepaalde in het eerste lid.

De regeling in artikel 28 Wlb met ingang van 1 januari 2010 is:
1. (...) Het voor bepaalde tijd verleende recht wordt op verzoek, mits gedaan binnen twee jaar voor het verstrijken van de termijn, telkens verlengd, met dien verstande dat (...).
2. Binnen een jaar na de aanvang van de termijn waarin verlenging van het recht kan worden verzocht doet de houder van de begraafplaats aan de rechthebbende wiens adres hem bekend is, schriftelijk mededeling van het verstrijken van de termijn en van het bepaalde in het eerste lid.

U ziet, er is dus niets veranderd in de termijn die een begraafplaatshouder in acht moet nemen om een verlenging aan te bieden, als de rechthebbende het niet zelf eerder vraagt.
Een begraafplaatshouder moet een verlenging dus minstens 12 maanden voor het einde van het grafrecht aanbieden. U hanteert een termijn van 3 maanden. Formeel klopt dat niet, maar persoonlijk vind ik het niet zo erg, misschien zelfs wel beter. Ik hoor ook wel eens klachten van rechthebbenden - men kan ze ook op mijn site lezen - dat men te vroeg een beslissing moet nemen. Misschien omdat men soms het gevoel heeft te snel en deels dubbel te moeten betalen. Sommige begraafplaatshouders lossen dat op door duidelijk te melden dat men nu een beslissing kan nemen, maar de verlenging pas een jaar later ingaat en dat men die ook dan pas hoeft te betalen.
Persoonlijk ben ik van mening dat uw werkwijze beter aansluit bij de verwachting van het publiek, dan de regeling in de wet.

Maar wat voor juridische risico's loopt u met het afwijken van de wettelijke regeling? Mijn inziens geen, als u ook maar de ruimingstermijn hanteert die door de wettelijke regeling ontstaat. Door de wettelijke regeling heeft een rechthebbende een termijn van minimaal 12 maanden alvorens hij hoeft te reageren en hij het risico loopt dat het grafmonument en het graf geruimd worden. Als u ook een termijn van (minstens) 12 maanden hanteert tussen de eerste brief waarin verlenging wordt aangeboden en het tijdstip waarop het graf(monument) geruimd wordt, zie ik geen verschil en geen juridisch risico. Alleen is het 'niet netjes volgens de wet'. Het risico dat het graf nog een onbetaalde termijn blijft liggen neemt u zelf, dus daar is niets op aan te merken.

Overigens is uw procedure helemaal correct. Eerst een gewone brief en dan een aangetekende herinnering is prima. Ook het vervolgens even gaan zoeken van het juiste adres. U bent er wettelijk niet meer toe verplicht, maar als het een relatief kleine moeite is moet men dit naar mijn mening niet nalaten. Het bordje bij het graf zou ik een jaar laten staan, om ten minste de strekking van de wet met minimaal 12 maanden te volgen. Maar u kunt het bordje al plaatsen als u geen reactie op uw herinnering krijgt.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE