Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Onderhoud natuurbegraven


8 november 2019

Vraag nummer: 59170

Geachte heer van der Putten,
Sinds dit jaar kunnen er op de begraafplaats Natuurgraven worden uitgegeven. Doormiddel van communicatie per krant en brochures is dit gecommuniceerd naar de mensen. De communicatie was dat men een graf kon inhuren voor een periode van 99 jaar en 50 jaar. Ook was de communicatie dat er géén onderhoud werd berekend met daarbij de grafmarkering. Nu bij het vaststellen van de tarieven voor het jaar 2020 is besloten dat mensen die een graf afnemen in het jaar 2020 alsnog onderhoud moeten betalen voor deze natuurgraven, dit wil men gaan heffen per jaarlijkse aanslag. Ook worden de grafmarkeringen in het jaar 2020 apart berekend. Mijn vraag is of dit zo kan?
Ik zie uw advies graag tegemoet.
Met vriendelijke groet

Antwoord:

Geachte mevrouw,

De gemeenteraad heeft inderdaad de vrijheid om zich te bedenken en toch onderhoudsrechten te gaan rekenen. Ook voor graven die inmiddels al zijn uitgegeven. Er is jurisprudentie die dit bevestigt.

Dat is een van de weinige verschillen tussen het hebben van grafrechten op een gemeentelijke en op een bijzondere begraafplaats (van kerk of stichting). De gemeente heeft een grote vrijheid om met heffingsverordeningen nieuwe tarieven op te leggen, wat een bijzondere begraafplaats niet heeft. Die kan wel voor nieuwe graven nieuwe voorwaarden hanteren, maar kan niet in lopende contracten nieuwe voorwaarden opleggen (tenzij die mogelijkheid uitdrukkelijk vooraf is bedongen, maar dat is zelden het geval).

Dit zijn juist zaken die aan de orde komen in de financiële workshops waar ik aan meewerk. Zie de TIP hieronder.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP (voor gemeenten)

De financiële kant van de lijkbezorging roept voor de houders van begraafplaatsen vaak vragen op. Van den Bosch & Partners organiseert daarom samen met mr. Willem van der Putten op 23 januari 2020 een speciale themamiddag rondom de financiën van de gemeentelijke begraafplaats. De organisatie is in handen van de Academie Lokale Belastingen.

Vanuit de fiscale kant zal mr. Edwin Borghols, vennoot bij Van den Bosch & Partners, de belangrijke fiscale aspecten van de begraafplaats behandelen. Willem van der Putten zal vanuit zijn grote ervaring andere financiële aspecten voor zijn rekening nemen. Daarbij komen aan de orde vragen als:
• Hoe hoog mogen de lijkbezorgingsrechten worden vastgesteld?
• Moet er onderscheid worden gemaakt tussen grafrechten en onderhoudsrechten?
• Kunnen er verschillende soorten onderhoudsrechten worden vastgesteld?
• Kan er verschil in onderhoudsrechten worden gemaakt tussen algemene en particuliere graven?
• Kunnen er nieuwe rechten worden opgelegd aan bestaande graven met oude contracten?
• Maakt het verschil of graven liggen op een begraafplaats die oorspronkelijk een kerkelijke begraafplaats was?
• Kan er onderscheid worden gemaakt tussen verschillende typen grafmonumenten of graven op verschillende grafvakken?
• Voor welke diensten kunnen er rechten worden geheven? Kan men bijvoorbeeld rechten heffen voor een opgraving, als de uitvoering bij een extern bedrijf ligt, dat een eigen rekening indient?
• Kunnen er afkoopsommen voor het recht op een graf of voor 20 jaar onderhoud geheel in de exploitatie worden opgenomen?
• Kunnen er verschillende rechten worden geheven voor graven met twee of meer overblijfselen?
• Hoe kan grafonderhoud op de langere termijn het beste worden bekostigd?
• Kunnen de kosten van graven die eeuwigdurend zijn afgekocht nog worden meegenomen in de exploitatie?

De eerste themamiddag is gehouden op 31 oktober 2019. Deze is succesvol verlopen. De evaluaties waren zonder uitzondering lovend.

Er komt een nieuwe mogelijkheid op donderdag 23 januari 2020 in Utrecht. Deze keer zijn net als in oktober 35 plaatsen beschikbaar. Op 5 november waren er al 22 aanmeldingen. Wacht dus niet te lang, als u belangstelling hebt.
Zie https://www.lokbel.nl/cursus/themamiddag-financien-van-de-begraafplaats.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE