Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Huur voor onbepaalde tijd versus bijbegraving (omzetten grafrecht mogelijk bij bijbegraving?)


15 oktober 2003

Vraag nummer: 2550  (oude nummer: 3206)

hr. v.d. Putten,

Reeds enige tijd geleden heeft U op een vraag mijnerzijds al geantwoord dat het voor onbepaalde tijd uitgeven van graven geen voorkeur verdient. Met name heeft dit betrekking op de toenemende kosten voor een begraafplaats waarbij een bijdrage uit de hoek van de onbepaalden vaak nihil is. Dit los van het feit of al dan niet kosten in rekening worden gebracht voor onderhoud.
Helaas zitten wij met het probleem dat een groot aantal graven in de jaren 70 en 80 zijn verhuurd voor onbepaalde tijd. De gangbare mening van de huurders van dergelijke graven is dusdanig dat zij er van uitgaan dat een bijbegraving exclusief het delven kostenloos is (dus geen huur tot in lengte van dagen ).
In het reglement uit betreffende periode wordt opgemaakt dat een graf voor onbepaalde tijd wordt verhuurd totdat van overheidswege wordt bepaald dat de begraafplaats als zodanig ophoudt te bestaan.
Verder wordt vermeld dat de huurder degene is die het recht is verleend om in een bepaald graf lijken te plaatsen.
Eveneens de tekst: De huurder heeft het recht op het gebruik van het aan hem verhuurde graf gedurende de tijd genoemd in de huurovereenkomst.
In de huurovereenkomst wordt melding gemaakt van het voor onbepaalde tijd in huur gegeven en dat de overeenkomst zal gelden gedurende de tijd dewelke het terrein tot begraafplaats is bestemd.

Derhalve de vraag.

Mogen wij bij een bijbegraving in een dergelijk graf een nieuwe huurovereenkomst maken voor bepaalde tijd volgens de nu geldende tarieven ?
Heeft de huurder het recht om zonder huurkosten een bijbegraving te claimen ??

Met vriendelijke groet,

L. de Bock

Antwoord:

Geachte heer De Bock,

U illustreert juist waarom ik het uitgeven van een graf voor onbepaalde tijd altijd heb afgeraden. Men zet zichzelf als houder van een begraafplaats klem.

Het is niet mogelijk om voor bijbegravingen te bedingen dat het recht wordt omgezet voor bepaalde tijd. Wél is het mogelijk om wanneer het graf vol is, en men er alsnog in zou willen begraven, voor het schudden te bedingen dat het recht wordt omgezet.

Maar... u kunt wel voor het bijbegraven zelf een fors tarief hanteren. Men kan voor het begraven in graf type A een ander tarief hanteren dan voor het begraven in graf type B of C. Zo kan men voor het (bij)begraven in een graf voor onbepaalde tijd een zodanig (erg) hoog tarief rekenen, dat er toch nog wat extra inkomsten aan ontleend worden, die qua hoogte vergelijkbaar zijn met de uitgifte van een nieuw graf.

Als men die (erg) hoge begraafkosten te hoog vindt, kan men afstand doen van het oude graf en goedkoper een nieuw graf huren. Op die manier kan het wel.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE