Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Grafrecht verloopt. Rechthebbende reageert niet op brief


29 december 2008

Vraag nummer: 6032  (oude nummer: 12052)

Geachte heer,
Op 26 oktober j.l. verliep het grafrecht op een huurgraf. Op 1 oktober heb ik de rechthebbende een brief hierover gestuurd met het verzoek te reageren en aan te geven of het grafrecht voor 5 of voor 10 jaar verlengd moet worden. (Het adres heb ik gecontroleerd, het klopt). Op 17 november heb ik weer een brief gestuurd omdat genoemde rechthebbende niet reageert op mijn brief. Wanneer vervalt het recht op dit graf? Moet ik nogmaals schrijven? In mijn eerste brief heb ik al aangegeven dat het graf opnieuw gebruikt zal worden als er niet verlengd wordt. Maar hoelang moet ik op antwoord wachten?
Graag hoor ik de wettelijke bepalingen hiervoor. Het betreft een kerkelijke begraafplaats, die vroeger als gemeentelijke is gebruikt.
Met vriendelijke groet,
AJ Theeuwsen

Antwoord:

Geachte mevrouw,

U had volgens wettelijk voorschrift eigenlijk ruim een jaar voor afloop van het recht de rechthebbende moeten aanschrijven. De wet zegt dat het tussen 1 en 2 jaar voor de datum van afloop moet zijn.
Er staat in artikel 28 Wet op de lijkbezorging: "Het voor bepaalde tijd verleende recht wordt op verzoek, mits gedaan binnen twee jaren voor het verstrijken van de termijn, verlengd (...). Binnen een jaar na de aanvang van de termijn waarin verlenging van het recht kan worden verzocht doet de houder van de begraafplaats aan de rechthebbende wiens adres hem bekend is of redelijkerwijs bekend kan zijn, schriftelijk mededeling van het verstrijken van de termijn en van het bepaalde in het eerste lid."
Dat is wat ingewikkeld geformuleerd. Maar als een grafrecht op 26 oktober 2008 afloopt, moet de begraafplaatshouder in de periode tussen 26 oktober 2006 en 26 oktober 2007 attenderen op het aflopen van het grafrecht en een verlenging aanbieden.

Nu is de termijn (te) krap; iemand kan op reis zijn, in ziekenhuis liggen, of er kan andere rampspoed zijn. Vaak overlegt men ook binnen een familie, met broers en zussen of met kinderen, over de verlenging van een graf. Dan wacht men een verjaardag af of de feestdagen, waarop veel familieleden bijeen zijn. Nu is de termijn wel erg krap.

Ik denk dat u in deze situatie een coulance-termijn moet aanhouden van een jaar. U moe(s)t de brief aangetekend versturen om er zeker van te zijn dat de geadresseerde hem krijgt; iemand kan bijvoorbeeld in echtscheiding liggen en het huis verlaten hebben terwijl nog geen andere vaste woon- of verblijfplaats bekend is; a.s. exen plegen de gewone post niet altijd door te sturen. Ik adviseer daarom ook om een jaar lang een bordje te plaatsen bij het graf, waarop belanghebbenden worden opgeroepen contact op te nemen met de administratie. En om alsnog de brief aangetekend met bericht van ontvangst te sturen, als u dat nog niet gedaan hebt.
Mocht dit geen resultaat hebben, dan kunt u het graf over een jaar aan anderen ter beschikking stellen. Formeel is en blijft het grafrecht natuurlijk al per 26 oktober jl. verlopen; een eventuele verlenging moet vanaf die datum geschieden.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE