Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Gebruiksrecht onbepaalde tijd


30 augustus 2009

Vraag nummer: 6826  (oude nummer: 13689)

In 1985 heeft mijn moeder bij het overlijden van mijn vader twee naast elkaar liggende graven met gebruiksrecht zonder tijdsbepaling gekocht. Op de factuur staat alleen gebruiksrecht. Van deze factuur is destijds een kopie naar de gemeente en de begrafenisondernemer gegaan. De Gemeente Neder-Betuwe waar de begraafplaats onder valt wil nu gaan ruimen. In juli heb ik daar een brief over ontvangen met een voorstel tot verlengen voor 25 jaar, kosten € 4000.00, reageren binnen 4 weken. Hiertegen heb ik bezwaar gemaakt met het verzoek mij een kopie te sturen van het document waarin de tijdsduur staat.
Inmiddels heb ik een nieuw voorstel van de Gemeente Neder- Betuwe ontvangen, aangezien het eerste voorstel niet correct was. Het voorstel is nu verlenging met 10 jaar. In dit voorstel wordt ook mijn bezwaar afgewezen, aangezien er volgens de gemeente tegen verlenging geen bezwaar kan worden gemaakt.
1e vraag: Kan een gemeente de grafrechten met gebruiksrecht zonder tijdsbepaling tussentijds veranderen?
2e: moet een afwijzing van een bezwaar niet beter worden gemotiveerd?
3e: Mijn moeder is in 2002 overleden. Volgens mij wordt de minimale grafrust niet gerespecteerd.
Opmerking:
De Gemeente Neder-Betuwe heeft in een interview aan het dagblad DE Gelderlander van 18 augustus j.l. gezegd dat in de gemeente Dodewaard, waar de graven liggen, voor 1991 alle graven werden gekocht door de nabestaanden.
Graag uw advies.
Met vriendelijke groeten,
XX

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Dat op de factuur van de uitvaartondernemer alleen 'gebruiksrecht' staat, zonder een termijn, betekent nog niets. De facturen van uitvaartondernemers zijn soms erg slordig qua terminologie, vooral als het gaat om zaken van derden, zoals grafrechten. Ook dat men spreekt over het 'kopen' van graven, zegt weinig. Het spraakgebruik zegt niets over de juridische status van die graven. Soms wordt alleen het verschil tussen eigen graven en algemene graven aangeduid. Dat zegt niets over termijnen.

Ik zou als ik u was, voor de zekerheid bezwaar maken. Niet tegen het verlengen natuurlijk, maar tegen de stelling van de gemeente dat het grafrecht blijkbaar eindigde of eindigt. Dat zal men moeten aantonen, bijvoorbeeld aan de hand van oude verordeningen.
Voorts zou ik, als ik u was, de 'Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen' van de voormalige gemeente Dodewaard opvragen, zoals die gold in 1985. Idem de Verordening lijkbezorgingsrechten 1985 van die gemeente. In deze verordeningen kan men lezen voor welke termijn(en) graven werden uitgegeven.

Een verlenging voor 25 jaar is inderdaad onwettig. Men mag op dit moment een bestaande grafrecht met maximaal 10 jaar verlengen.

Of de gemeente grafrechten zonder een tijdsbepaling kan wijzigen of beperken, kan ik niet zeggen zonder de toenmalige verordeningen te zien.

Tegen een aanbod om een graf te verlengen kan inderdaad geen bezwaar worden gemaakt. Wel tegen een wijziging van een bestaand grafrecht.

Dat uw moeder in 2002 is overleden en in een graf is begraven, waar nu blijkbaar volgens de gemeente de rechten van verlopen (zijn), heeft niets te maken met de minimale grafrust. Als de gemeente meent dat het grafrecht onlangs verlopen is of binnenkort verloopt, betekent e.e.a. alleen dat de gemeente de inhoud van het graf niet voor 2012, binnen 10 jaar na haar begrafenis, mag ruimen. Ook als er geen verlengde grafrechten op rusten. Wel mag men dan de grafsteen weghalen.

Het bericht in De Gelderlander is te onnauwkeurig om er rechten aan te kunnen ontlenen. U moet de oude verordeningen uit 1985 hebben, als u geen grafbrief hebt.

Met vriendelijke groet.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE