Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Op wie heeft gemeente verhaal? (positie ouders van overledene)


30 maart 2011

Vraag nummer: 24616  (oude nummer: 16600)

Geachte heer v/d Putten
Tijdens een door u geleide cursusdag vorig jaar heb ik expliciet de vraag gesteld of kinderen voor hun ouders altijd aansprakelijk zijn na overlijden en of ouders altijd voor hun overleden kinderen aansprakelijk gesteld kunnen worden. Dit heeft u toen bevestigd met de woorden dat zowel kinderen als ouders zich nooit kunnen onttrekken aan de verplichting de uitvaart van respectievelijk ouders dan wel kinderen te betalen.

in het abtwoord op vraag 13106 uit uw rubriek lees ik dat de gemeente geen kosten kan verhalen op de ouders. Wat is nu juist.??

De gemeente heeft de ouders van een overleden man aansprakelijk gesteld voor de van gemeentewege gehouden uitvaart en dat wordt aangevochten. (de ouders hebben overigens aangegeven niet in de uitvaart te willen (kunnen) voorzien wegens gebrek aan financiele middelen).
De uitvaart heeft dus van gemeentewege plaatsgehad.

dank voor uw reactie.
RvW

Antwoord:

Geachte heer,

Dan is er sprake van een misverstand. Ik kan mij niet voorstellen gezegd te hebben dat ouders altijd in alle gevallen aansprakelijk zijn. Zie de vele tientallen vergelijkbare vragen in de subrubrieken 'Kosten uitvaart' en 'Uitvaart door gemeente' in de rubriek Overige onderwerpen.

Kinderen kunnen zich nooit onttrekken aan de verplichting om de kosten van de uitvaart van hun ouders te betalen, mits de uitvaart door de gemeente is geregeld.
Ouders kunnen zich ook nooit onttrekken aan de verplichting om de kosten van de uitvaart van hun kinderen te betalen, mits het om minderjarige kinderen gaat of om kinderen die nog onder hun zorgplicht vallen, zoals studerende kinderen van 18, 19 of 20 jaar. En het gaat om een uitvaart die door de gemeente is geregeld.

Althans, het bovenstaande speelt in het kader van de regeling in artikel 22 Wet op de lijkbezorging in combinatie met de artikelen 392-396 van Boek I van het Burgerlijk Wetboek. Die laatste artikelen regelen de zorgplicht van bloed- en aanverwanten onderling.

Ouders zijn niet meer verantwoordelijk voor meerderjarige kinderen die hun eigen broek op zouden moeten houden. Als de gemeende de uitvaart regelt van een man van 33, of een vrouw van 61, zijn de ouders niet meer aansprakelijk. Tenzij zij erfgenamen zijn.

Want ouders zijn echter soms wel aansprakelijk als erfgenaam van de overledene. Als de overledene geen echtgenoot, geregistreerd partner of kinderen had, zijn de broers en zussen en ook de ouders erfgenaam. Dan zijn ze wel aansprakelijk, uit hoofde van het zijn van erfgenaam. Ook een stichting of een vriend die bij voorbeeld op basis van een testament erfgenaam zou zijn, zou dan aansprakelijk zijn. Maar erfgenamen kunnen afstand doen van de nalatenschap. Dan zijn ouders (en broers en zussen) ook niet meer aansprakelijk voor de kosten die de gemeente heeft gemaakt.
Kinderen van de overledene zijn natuurlijk altijd erfgenaam. Maar hen helpt het afstand doen van de erfenis niet; zij zijn op grond van artikel 22 Wlb altijd aansprakelijk. En ouders van minderjarige of studerende kinderen ook.

Wat de kwestie in uw gemeente betreft: als de ouders erfgenaam zijn omdat er geen echtgenoot of kinderen zijn, kan de gemeente ze als erfgenamen aanspreken. Dat zij weinig of geen financiele middelen hebben, is geen geldige reden om onder de aansprakelijkheid uit te komen. Als zij afstand doen van de erfenis, kunnen ze er wel onderuit. Ze kunnen echter alleen afstand doen, als ze niet eerder feitelijk bezit van de nalatenschap hebben genomen. Als zij eerder de woning van de zoon leeg hebben gehaald, is het maar de vraag of ze nog wel afstand kunnen doen. Als zij eerst de lusten (de spullen van de zoon) hebben aanvaard, kunnen ze nu geen afstand doen van de lasten.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Zijn kinderen verplicht de uitvaart van hun ouders te betalen?


Kunnen nabestaanden een uitvaart bijwonen die door de gemeente wordt geregeld?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu 088 - 605 1219

Dag en nacht bereikbaar

JA NEE