Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Bijzondere begraafplaats, cq akker voor Armeense gemeenschap


22 juli 2007

Vraag nummer: 4886  (oude nummer: 9494)

Geachte heer van der Putten,

Momenteel ben ik bezig met het beleidsplan begraafplaatsen in Assen.
De Armeniërs in Assen, 300 in getal, vragen een aparte akker, op de algemene begraafplaats, om hun doden te begraven.
De Armeens apostolische kerk is een staatsgodsdienst. Moeten we dit ook zien als een kerkgenootschap? Er is naast de Armeens Apostolische kerk een Armeens evangelische kerk, dus kun je mijns inziens niet namens "de Armeense gemeenschap" een akker aanvragen.
In Nederland is er een scheiding tussen kerk en staat.
Gaarne uw mening,
Met vriendelijke groeten,
Nico Broekhuizen,
Groendeskundige gemeente Assen,
tel: 0592-366448

Antwoord:

Geachte heer,

Relevant zijn de volgende bepalingen uit de Wet op de lijkbezorging (Wlb):

"Artikel 38
Een kerkgenootschap is gerechtigd tot het hebben van één of meer kerkelijke begraafplaatsen tot een zodanige uitgestrektheid, als overeenkomt met een redelijk deel van de grond, welke in de gemeente voor begraafplaatsen bestemd is. De gemeenteraad kan aan een kerkgenootschap op zijn verzoek toestaan, meer of grotere begraafplaatsen te hebben, onverminderd het recht van de andere kerkgenootschappen, bedoeld in de eerste volzin."

"Artikel 39
1. Voor zover een kerkgenootschap geen gebruik maakt van de bevoegdheid, bedoeld in artikel 38 wordt op zijn verzoek door burgemeester en wethouders een deel van de gemeentelijke begraafplaats te zijner beschikking gesteld.
2. De gemeente blijft belast met het beheer, het onderhoud en de administratie. Over de inrichting, de afscheiding en het gebruik van genoemd deel der begraafplaats, alsmede over de toepassing van de artikelen 35, 43 en 44, wordt overleg gepleegd met het kerkgenootschap."

De vraag is of hier sprake is van een verzoek van een (lokale) kerkgenootschap. Ik denk dat de betreffende bevolkingsgroep dat in eerste instantie zelf moet aangeven. Komt het verzoek vanuit een kerkgenootschap? Waar blijkt dat uit? Komt het verzoek van de geestelijkheid of een bestuur, vergelijkbaar met de Kerkrentmeesters van de PKN of het parochiebestuur van een RK parochie? In dat geval zou het bepaalde in artikel 39 Wlb van toepassing kunnen zijn. Is er een eigen kerkgebouw, of een andere voorziening waar je uit af zou kunnen leiden dat van een kerkgenootschap sprake is?
Als artikel 39 Wlb van toepassing is, hoeft dat geen schokkende effecten voor het beheer van de begraafplaats te hebben. Je kunt nagaan hoe groot de bevolkingsgroep is, hoe groot het percentage ongeveer is dat voor cremeren en dat voor begraven kiest en er kan dan een inschatting worden gemaakt van het jaarlijks gemiddelde van het aantal personen dat begraven wil worden. Dat kun je een reservering van een deel van de begraafplaats op afstemmen.

Als men alleen namens 'de Armeense gemeenschap' om een eigen begraafplek vraagt, is artikel 39 Wlb niet van toepassing. Maar je kunt je desalniettemin afvragen of er toch geen reden is om aan het verzoek te voldoen. Waarom zou je een groep burgers niet van dienst willen zijn? In principe is daar weinig op tegen. Maar het kan zijn dat er in uw gemeente meerdere bevolkingsgroepen zijn die wellicht de vergelijkbare wens van een eigen grafvak zouden kunnen hebben. Het zou misschien moeilijk worden als de gemeente straks voor 5 of 10 van zulke gemeenschappen aparte akkers zou moeten gaan inrichten.
Aan de andere kant is het zo dat als veel van deze mensen voor begraven klezen, de gemeente de grafruimte toch al kwijt is. Of dat de graven verspreid tussen andere graven liggen, dan wel meer geconcentreerd in een of meer grafvakken, zal op den duur misschien weinig verschil maken; het aantal graven blijft dan per saldo gelijk. Praktisch kan het op de korte termijn wel verschil maken, als er weinig ruimte voor reservering van grafvakken is.

Dat zijn afwegingen die uw gemeentebestuur zelf zal moeten maken. Ik ken de feitelijke situatie op de begraafplaatsen niet en ik ben geneigd om vanuit de feitelijke situatie te redeneren of iets erg moeilijk of duur is, of niet. U kunt dat zelf het beste beoordelen en het gemeentebestuur daarover adviseren.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages – kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden.
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE