Verjaringstermijn legaat en rente over te laat betaalde geldlegaat


23 februari 2012

Vraag nummer: 27571

Legaat in geld is na de in het testament gestelde termijn, niet uitbetaald.

Kan na deze termijn rente over het geldbedrag van de legaat geƫist worden?
Is er wettelijke verjaringstermijn voor een niet uitbetaalde geldlegaat?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Volgens de wet is er geen sprake van verzuim aan de kant van degene die de de verplichting heeft tot uitkering van geldlegaat, door het enkele verstrijken van de termijn. Er zal dan nog een ingebreke stelling moeten plaatsvinden. Aan de rechter kan overigens door betreffende schuldenaar gevraagd worden een betalingsregeling van toepassing te verklaren.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.