afkopen oude polissen


24 juli 2012

Vraag nummer: 28723

Ik heb een paar oude polissen gevonden ( begrafenis) van mezelf, mijn vrouw, mijn moeder en mijn broer. Ze dateren uit de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw en zijn al decennia premievrij. Ik heb de nieuwe maatschappijen achterhaald via het internet. Ik heb voorgesteld aan de verzekeraar om deze af te kopen. Bij elkaar bedraagt de waarde ongeveer bijna 4000 euro voor 4 polissen. De verzekeraar weigert. Nu staat er op de achterkant van de polissen het volgende over afkopen:

Premievrijmaking en afkoop
8a Is de verzekering gedurende ten minste drie jaar van kracht geweest en is over die periode de verschuldigde premie voldaan dan kan onder overlegging van de polis het verzekerde bedrag zodanig worden verlaagd dat voor de verzekering verder geen premie meer verschuldigd is mits deze premievrijmaking binnen een jaar na de vervaldag van de laatst betaalde premie plaatsvindt.

8b Is een uitkering bij in leven zijn van de verzekerde (mede) verzekerd dan kan onder dezelfde voorwaarden als in lid a genoemd de verzekering geheel worden beƫindigd door afkoop ten minste fl. 10,- bedraagt.

Mijns inziens kan je ze dus afkopen. Gaarne advies.

Antwoord:

Antwoord:

Geachte mijnheer, mevrouw,

Uw conclusie is helaas niet juist. Begrafenisverzekeringen, of beter gezegd uitvaartverzekeringen, keren uitsluitend uit na overlijden van de verzekerde en niet als de verzekerde op een bepaalde datum nog in leven is. Alleen als de verzekering (mede) een uitkering doet als de verzekerde op een bepaalde, in de polis genoemde datum, in leven is, is de verzkering blijkens de door u aangehaalde polisteksten afkoopbaar. De eerste alinea van de door u geciteerde polistekst heeft betrekking op verzekering die alleen uitkeren na overlijden van de verzekerde. Dergelijke verzekeringen kunnen premievrij gemaakt worden, maar dat zijn zij dus kennelijk al.

Op basis van deze voorwaarden is het standpunt van de verzekeringsmaatschappij dus correct. Houdt u bovendien in de gaten, dat zelfs als afkopen wel mogelijk zou zijn, dat niet betekent dat u het verzekerde bedrag krijgt uitgekeerd. De afkoopwaarde is nooit hoger dan het bedrag aan betaalde premies, na aftrek van de zogeheten risicopremie (het premiedeel dat bedoeld is om het risico van vroegtijdig overlijden te dekken) en na aftrek van kosten.

Met vriendelijke groet,
J.Zwaanswijk

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >