Uitbetaling oude polissen


31 augustus 2012

Vraag nummer: 28916

Mijn moeder [pas overleden] had 5 polissen ; allen bij zelfde maatschappij . Bij 4 daarvan is het guldenbedrag exact omgerekend naar euro's.
Het bedrag van de oudste polis uit 1919/geb.datum, is van 100 gulden omgerekend naar 91 euro. Dus precies het dubbele bedrag.
Hoe staat het met 'plicht' van verzek.mijen om rente uit te keren ???

Antwoord:

Geachte mevrouw, mijnheer,

Er bestaat geen (wettelijke) verplichting om rente uit te keren. Of een overeenkomst van levensverzekering rentedragend, of beter winstdelend is, is vastgelegd in de verzekeringsvoorwaarden. Al lange tijd zijn overeenkomsten van levensverzekering (inclusief uitvaartverzekeringen) winstdelend. De mate van winstdeling is afhankelijk van verschillende berekeningsmethodieken. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van maatschappijwinstdeling, dat wil zeggen dat de hoogte van de winstbijschrijving op het verzekerde bedrag afhankelijk is van het door de verzekeringsinstelling behaalde resultaat. Ook kan er sprake zijn van een objectief winstdelingssysteem, waarbij de mate van winstdeling bijvoorbeeld is gekoppeld aan het gemiddelde resultaat op een bepaald pakket staatsobligaties.

In welke vorm dan ook: winstdeling moet bij het aangaan van de verzekeringsovereenkomst zijn vastgelegd en dat was vroeger zeker niet gebruikelijk. "vroeger" werden alleen verzekeringen gesloten waarop een vast bedrag was verzekerd. Dergelijke oude polissen zijn heden ten dage in Euro's weinig meer waard en zeker volstrekt ontoereikend om de kosten van de uitvaart te dekken. Daar was de premie dan ook naar. Moderne (uitvaart) verzekeringen zijn niet alleen winstdelend, maar kennen ook de mogelijkheid de polis periodiek aan te passen en kunnen ook door de verzekeringsmaatschappij periodiek worden aangepast (waarbij dan ook de premie gewoonlijk wordt aangepast). Daardoor blijven nu afgesloten polissen toekomstbestendig.

Maar nogmaals: dat was vroeger beslist niet zo en was/is de verplichting van de verzekeringsmaatschappij beperkt tot de overeengekomen waarde.

Met vriendelijke groet,
J. Zwaanswijk

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn