Bij zelfde verzekeraar verzekerd


13 december 2018

Vraag nummer: 56936

Beste meneer de Niet,
Dank voor uw korte antwoord dat had ik ook verwacht omdat u vaker zo afsluit,doorverwijzing naar de verzekeraar.
Echter ik heb u in mijn eerste bericht al geschreven dat ik niets te horen krijg van de verzekeraar.

Ik wil gewoon die oude polisbladen teruggeven aan mijn oom en heb toen de verzekeraar gecontracteerd. En zij mogen geen adres of gegevens geven alleen mededeling dat er een levensverzekering loopt.
Dus of zijn vrouw is nog in het leven of er is niet betaald vanwege een einddatum.
Dit vond ik in voorwaarden van een algemene verzkeraar:
n
termijn van veertien dagen na ontvangst van de polis opzegt,
worden de betaalde premies teruggegeven. De verzekeringnemer
heeft het recht de verzekering door afkoop te doen
beëindigen op door De Goudse te stellen voorwaarden, indien
en voor zover de verzekering in ieder geval tot uitkering komt.
6.2
De verzekeringnemer heeft het recht de verzekering premievrij
te doen maken op de door De Goudse te stellen voorwaarden,
tenzij de hoofdverzekering uitsluitend tijdelijk overlijdensrisico
dekt. Bij premievrijmaking wordt de verzekering zonder verdere
premiebetaling voortgezet voor een verminderd bedrag.
6.3
De verzekeringnemer heeft het recht de verzekering te belenen
op de door De Goudse te stellen voorwaarden, indien en voor
zover de verzekering in ieder geval tot uitkering komt.
6.4
De verzekeringnemer kan zijn rechten verpanden.
6.5
Verschenen maar niet betaalde premies, geleende bedragen en
verschuldigde rente worden met de afkoopwaarde respectievelijk
premievrije waarde verrekend.
6.6
De verzekering zonder afkoopwaarde of premievrije waarde
vervalt bij opzegging respectievelijk premievrijmaking zonder
enige uitkering.
Artikel 7 Uitoefening van rechten
De uitoefening van een recht geschiedt tegenover De Goudse
door middel van een ondertekende kennisgeving en is tegenover
haar uitsluitend van kracht nadat zij de ontvangst ervan
heeft bevestigd. De Goudse kan inlevering van de polis verlangen.
Artikel 8 Niet betalen van premie
8.1
Is één maand na de vervaldag een premie niet betaald, dan is
daarover rente verschuldigd. De rente is gelijk aan de geldende
wettelijke rente en wordt berekend over iedere volle maand die
sinds de vervaldag is verstreken tot de dag van betaling of verrekening.
Bij niet betaling van een premie en/of rente wordt de
begunstigde, die zijn begunstiging heeft aanvaard, en de pandhouder,
hiervan door De Goudse in kennis gesteld. Zij hebben
binnen een door De Goudse te stellen termijn het recht de
betaling voort te zetten.
8.2
Bij niet betaling van een premie binnen een termijn van eenendertig
dagen na dagtekening van de eerste aanmaning geldt het
volgende:
a. dekt de hoofdverzekering uitsluitend een kapitaal dat opeisbaar
is bij in leven zijn van de verzekerde op de in de polis
vermelde einddatum, dan is de verzekering direct na afloop
van die termijn premievrij;
formuliernr. AV01
2
b. dekt de hoofdverzekering uitsluitend tijdelijk overlijdensrisico,
dan vervalt de verzekering direct na afloop van die termijn
zonder enige uitkering;
c. in de overige gevallen is de verzekering direct na afloop van
die termijn onverminderd voortgezet. Dit houdt in dat:
- het verzekerde bedrag dat opeisbaar is bij overlijden van de
verzekerde voor de in de polis vermelde einddatum
gehandhaafd wordt tot bedoelde einddatum, tenzij de verzekering
onvoldoende waarde heeft. Indien de waarde niet
voldoende is, wordt de einddatum vervroegd;
- het verzekerde bedrag dat opeisbaar is bij in leven zijn van
de verzekerde op bedoelde einddatum verminderd wordt

Dan hebben anderen ook antwoord op deze vraag. Inderdaad wordt de verzekering geroyeerd en premievrij gemaakt als voldaan is aan voorwaarden. Enz...
Maar het is vervelend als je iets wil teruggeven want ik krijg toch niets uitgekeerd als nicht.
dus bellen met de verzekeraar is niet mogelijk want ze mogen geen adresgegevens geven.
Privacy wetgeving,ze geven ook niet mijn telefoonnummer door aan verzekernemer.
Dus ik zit wel met oude begrafenis polisbladen van mijn oom.
Want familie die ook niet meer in leven is heeft toen aan familie van die oom gevraagd om de polisbladen te geven aan verzekernemer van de levensverzekering.
Kan ik wel informatie krijgen omdat ik bij dezelfde verzekeraar loop?

Vriendelijke groet

Antwoord:

Beste vragensteller, de verzekeraar zal zich als het over privacy gevoelige gegevens gaat formeel opstellen.
Er zal ongetwijfeld begrip zijn voor uw situatie.
Als u vindt dat er een mogelijk belang is dat wordt geschaad kan ik u slechts adviseren met uw vraag naar het Kifid te gaan, wellicht dat u via die weg de vragen beantwoord kunt krijgen. Zie www.kifid.nl.
Ik vrees dat het hier voor mij ophoudt.

Met vriendelijke groet, Evert de Niet

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn