surplus deposito


27 maart 2012

Vraag nummer: 27953

Geachte Heer Zwaanswijk,

Mijn ouders hebben in 1988 bij het PC-depositofonds een rekening geopend en daarop een bedrag gestort. Intussen zijn zij beiden overleden. Op de rekening is een redelijk groot bedrag overgebleven na betaling van de gemaakte kosten. Hoewel de regeling waaronder mijn ouders destijds de rekening hebben geopend volkomen duidelijk is (een surplus-bedrag zal aan de nabestaanden worden uitgekeerd, punt 10) weigert het PCfonds mij het bedrag uit te keren op basis van de claim dat zij gebonden zijn aan regelgeving opgelegd door het Min.van Financien, met verwijzing naar
28 751
Evaluatie Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf (Wtn)
nr. 2
BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN
Aangezien er geen sprake is van een wijziginsbeding, noch van een door mijn ouders getekende akkoordverklaring m.b.t een wijzing van de voorwaarden, is mijn standpunt dat het vasthouden van het surplus onrechtmatig is. Helaas is intussen duidelijk dat van de PC geen enkele medewerking is te verwachten, integendeel.
Graag uw advies
Vr. Gr. K. Kuller

Antwoord:

Geachte mevrouw, mijnheer,

De verwijzing naar de bepaling uit de WTN is erg difuus (nog afgezien van het feit dat de WTN inmiddels is opgenomen in de Wet financieel toezicht). Bij mijn weten is er geen wettelijk verbod op het uitkeren van de opgebouwde waarde in een verzekering, tenzij de verzekeringsvoorwaarden zich daartegen verzetten. Maar ook in het laatste geval is er geen wettelijk verbod om soepel met de voorwaarden o0m te gaan. Het blijft een civielrechtelijke betrekking. Ik adviseer u hierover een formele klacht in te dienen bij de directie van PC Hooft Groep. Als daarop niet naar uw tevredenheid wordt gereageerd, resp. niet klip en klaar blijkt waarom het saldo niet kan worden uitgekeerd, kunt u een klacht indienen bij het Klachteninstituut financiële dienstverlening (te bereiken via www.kifid.nl).

Met vriendelijke groet,
J. Zwaanswijk

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE