Verklaring van erfrecht

Verklaring waarin staat wie de erfgenamen zijn, afgegeven door een notaris.