Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Reactie op mw Been (item 10040; 5-dagen termijn)


8 januari 2008

Vraag nummer: 5099  (oude nummer: 10067)

Geachte mr. van der Putten,

Toch wil ik via de juridische adviesrubriek even reageren op het schrijven van mevrouw Been zoals geplaatst in item 10040 (sub-rubriek Vragen van uitvaartondernemers).

Met regelmaat hoor, zie of lees ik met grote verbazing dat de wetswijziging van de wet op de lijkbezorging al heeft plaatsgevonden, deze al bij de Eerste Kamer in behandeling is, dat vanaf 1 januari nieuwe regelgeving is ingegaan en begrijp uit de vele berichten dat veel van de voorstellen die voor wetswijziging zijn gedaan doorgang zullen vinden waarbij behandeling in de Tweede Kamer slechts een formaliteit is.

Ook verbaas ik me er steeds over dat veel mensen (en bedrijven) zelf invulling geven aan voorstellen die zijn gedaan, zo ook de reactie van mevrouw Been.

Om te beginnen:
Voorstel wetswijziging is vanuit het ministerie ingediend bij de Tweede Kamer.
De Tweede Kamer heeft reactie gegeven op de voorstellen van het ministerie van BiZa.
Verder is deze wetswijziging nog niet in behandeling in de Tweede Kamer.

Persoonlijk denk ik dat behandeling van deze wetgeving niet zonder slag of stoot gaat, omdat verschillende partijen nog hun standpunt aan het bijschaven zijn.
Daarnaast betreft veel voorstellen voor wetswijziging voorstellen waarbij waarschijnlijk andere ministeries betrokken moeten worden.
In geval van professionaliteit zal dit ook het ministerie van Onderwijs of Volksgezondheid aangaan, in geval van de overledenenschouw zal dit ook het ministerie van Justitie aangaan en in geval van arbeidsomstandigheden zal het ministerie van Sociale Zaken betrokken moeten worden.

De wetswijziging is dus nog niet doorgevoerd, en ligt dan ook nog niet ter behandeling bij de Eerste Kamer omdat deze eerst nog de Tweede Kamer moet passeren.
Voortgang van de behandeling van de wijzigingen in de Wet op de Lijkbezorging staat zelfs nog niet op de agenda van de Tweede Kamer.
Op dit moment is het dus nog onmogelijk aan te geven wanneer nieuwe wetgeving van kracht wordt en hoe deze er uit gaat zien.

Dan voor wat betreft de reactie van mevrouw Been op de termijn tot begraven / cremeren.

Zo lang dit voorstel geen wetgeving betreft, bestaat geen duidelijkheid over de toekomstige termijn tot begraven / cremeren.
Misschien blijft de wet bij het oude, mogelijk komt verandering in de termijn.

In het voorstel (dit betreft dus slechts een voorstel!) wordt voorgesteld om de termijn van 5 dagen te wijzigen in 5 werkdagen.
Er staat niets meer en niets minder.
Onduidelijk is dan ook nog steeds welke werkdagen men bedoelt.
Betreft dit reguliere werkdagen zoals in vele CAO’s staat beschreven, namelijk alle dagen behalve zaterdag, zondag en officiële feestdagen?
Het kan ook zo zijn dat men werkdagen van de gemeente hanteert (openingstijden gemeentehuis).
Uiteraard kan dit ook betekenen dat dit betekent dat dagen worden gehanteerd dat begraven / cremeren mogelijk is (openingstijden voor crematie / begraven).
Het staat nog niet in de wet, dus iedereen kan er slechts naar raden.

Mevrouw Been geeft het volgende aan, wat ook slechts een eigen visie betreft;
“En in heel extreme gevallen (zowel een weekend als meerdere feestdagen in de vijf-dagentermijn) moeten er tenminste 2 werkdagen in de vijf-dagentermijn zitten. Er circuleren hardnekkige geruchten dat de termijn wordt gewijzigd tot altijd vijf werkdagen. Dat is dus onjuist. Voor mensen die op woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag of zondag overlijden verandert er dus niets als hun termijn niet op een feestdag eindigt.”

Ik heb deze regelgeving nog nergens zien staan en persoonlijk heb ik ook geen flauw idee waar dit op gebaseerd is.

Net zoals mevrouw Been heb ik ook een visie, namelijk dat reguliere werkdagen worden aangehouden van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van de officiële feestdagen die gelden in Nederland.

In dit geval is geen sprake meer van de 5 dagentermijn, deze wordt dan geheel losgelaten.
Weekenden tellen dan niet meer mee, waarbij de uiterste termijn voor begraven / cremeren 5 dagen betreft exclusief een weekend als deze zich in de 5 dagen termijn bevind.

In geval sprake is van officiële feestdagen na een weekend bestaat zelfs de mogelijkheid dat een termijn van 9 dagen gaat gelden.

Ook wordt nog vergeten, dat geen voorstel is ingediend om de mogelijkheid tot uitstel af te schaffen. In dit geval kan zelfs sprake zijn van een nog langere termijn tot begraven / cremeren.

Dit is slechts mijn visie als een 5 dagen termijn van 5 werkdagen wordt aangehouden.
Één termijn veranderd in elk geval niet, namelijk bij overlijden op maandag waarbij geen sprake is van feestdagen. In dit geval is een uitvaart op vrijdag gewoon mogelijk.

Persoonlijk zou het mij overigens niet eens verbazen als wetgeving met betrekking tot de termijn van begraven / cremeren niet wordt gewijzigd en dat deze gewoon bij het oude blijft.

Met vriendelijke groet,

Marc Wiegman

Antwoord:

Geachte heer Wiegman,

Dank voor uw reactie.
Ik heb nog niet gemerkt dat veel personen of bedrijven denken dat een aantal voorstellen tot wijziging van de Wet op de lijkbezorging al is ingevoerd. Maar elk misverstand op dit vlak moet worden rechtgezet.
Het klopt wat u schrijft, dat het wetsvoorstel (kamerstukken 30 696) nog niet door de Tweede Kamer is afgehandeld. Zoals ik in vraag 10038 al schreef, heeft de vaste kamercommissie in oktober 2006 een reeks vragen aan de regering gesteld, waar nu, na ruim een jaar, nog niet op is geantwoord. Inderdaad is het zo dat zo'n antwoord in de regel vanuit meerdere ministeries samengesteld wordt.
Ik begrijp indirect uit een brief van juli 2007 van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, die het wetsontwerp in portefeuille kreeg, dat er ook nog aanvullende wijzigingsvoorstellen komen.

Enkele onderdelen van het wetsvoorstel liggen politiek gevoelig. Maar ik denk niet dat de 5-dagen termijn een controversieel onderwerp is, zodat dit voorstel (wijziging van artikel 89 met effect op artikel 16) een goede kans maakt om aangenomen te worden.

Wat mr. Been opmerkt over de Algemene Termijnenwet, is correct.
Artikel 1, lid 1, van die wet zegt: "Een in een wet gestelde termijn die op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag eindigt, wordt verlengd tot en met de eerstvolgende dag die niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag is." Als de in artikel 16 Wlb gestelde termijn niet eindigt op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag, wordt de termijn van 5 dagen na de dag van het overlijden niet verlengd. Het is dan ook onjuist om te zeggen dat de 5-dagen termijn wordt gewijzigd in 5 werkdagen. Dat is soms het geval, namelijk alleen het geval als het overlijden op maandag plaats vindt. Als het overlijden op dinsdag plaats vindt, worden het 4 werkdagen (namelijk woensdag, donderdag, vrijdag en dan weer maandag).

Overigens staat ook in artikel 3 van de Algemene Termijnenwet ook wat feestdagen zijn:
"1. Algemeen erkende feestdagen in de zin van deze wet zijn: de Nieuwjaarsdag, de Christelijke tweede Paas- en Pinksterdag, de beide Kerstdagen, de Hemelvaartsdag, de dag waarop de verjaardag van de Koning wordt gevierd en de vijfde mei.
2. Voor de toepassing van deze wet wordt de Goede Vrijdag met de in het vorige lid genoemde dagen gelijkgesteld.
3. Wij kunnen bepaalde dagen voor de toepassing van deze wet met de in het eerste lid genoemde gelijkstellen. Ons besluit wordt in de Nederlandse Staatscourant openbaar gemaakt."

We mogen wel concluderen dat als het wetsvoorstel in zijn huidige vorm wordt aangenomen, het niet onmiddellijk duidelijk is wanneer de 5-dagen termijn in artikel 16 eindigt.
Aan de andere kant is het ook weer niet heel erg moeilijk. Wanneer iemand op maandag of dinsdag overlijdt, eindigt de termijn de eerstvolgende werkdag na het volgende weekeinde, dus op maandag. Wanneer iemand op woensdag t/m zondag overlijdt, eindigt de 5-dagen termijn op de gebruikelijke manier. Echter, als die 5e dag na die van het overlijden toevallig op een algemeen erkende feestdag valt, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

De Algemene termijnenwet is te vinden op de site www.wetten.nl. Je vinkt bij '1 Kies soort regeling' alleen 'wetten' aan en je vult bij '3 Zoek op woord of zinsdeel in de titel' de woorden 'Algemene termijnenwet in'. En dan verschijnt de complete tekst van dit kleine maar belangrijke wetje.

Wie de behandeling van het voorstel tot wijziging van de Wlb (kamerstukken 30 696) wil volgen, kan de site www.overheid.nl bezoeken. Je klikt dan links 'Officiële publicaties' aan (kamerstukken zijn immers officiële publicaties van de overheid). Op de volgende pagina vink je links bij 1 'Kamerstukken Eerste en Tweede Kamer' aan en bij 2b Publicatienummer: 30696. Er verschijnt dan een overzicht van alle kamerstukken met betrekking tot het wetsvoorstel.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu 088 - 605 1219

Dag en nacht bereikbaar

JA NEE