Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Uitbreiden begraafplaats; wettelijke eisen afstand?


20 november 2003

Vraag nummer: 2664  (oude nummer: 3425)

Onze kerkelijke gemeente overweegt de begraafplaats gelegen bij de kerk uit te breiden. Wij als kerkvoogden willen onderzoeken of dit haalbaar is. Uiteraard zal een bestemmingsplanwijziging nodig zijn waarvoor wij ons tot de gemeente moeten wenden. Zijn er wettelijke eisen bekend betreffende de afstand tussen de begraafplaatsuitbreiding en de bestaande woonbebouwing en/of dorpskom? Zo ja, waar kan ik deze eisen vinden?

Antwoord:

Geachte heer,

Zoals u in ruim een dozijn vragen in de sub-rubriek ‘Aanleggen of uitbreiden begraafplaats’ kunt lezen, zijn geen geen wettelijke normen voor de afstand tussen een (uitbreiding van een) begraafplaats en woningen. Vroeger, tot 1986, gold een afstand van 50 meter. Tegenwoordig is het een kwestie van passen en meten en het redelijk afwegen van voor- en nadelen in het kader van (wijziging van) het bestemmingsplan. Vroeger stond de norm van 50 meter in de Wet op de lijkbezorging, omdat er nog geen Wet op de Ruimtelijke Ordening was en geen bestemmingsplannen waren.

Zoals u met name in 2090 ‘Begraven binnen bebouwde kom’ kunt lezen, zijn er wel enkele richtlijnen. De voormalige Inspectie voor de milieuhygiëne, tegenwoordig de VROM-inspectie geheten, adviseert om in de regel een afstand van een meter of 20 tot woningen aan te houden, als een begraafplaats wordt aangelegd of uitgebreid. In de uitgave 'Bedrijven en milieuzonering' die door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in overleg met het ministerie van VROM is samengesteld, wordt gesproken van een afstand van 0 tot 10 meter. Het is dus niet erg eenduidig.

Men dient wel te beseffen dat het aanhouden van een afstand vooral dient om de begraafplaats te beschermen voor overlast van omwonenden. En niet andersom. Men moet denken aan visuele overlast (privacy en rust op de begraafplaats), maar die is al te voorkomen door een haag of muur. Vandaar de mogelijke afstand van (bijna) 0 meter. Een ander punt is de geluidsoverlast van woningen en mogelijk bedrijven, winkels e.d. De VROM-inspectie hanteert daar een norm van 40 decibel voor.

Als u de procedure aangaat, is het verstandig om gedurende het proces ook contact te houden met de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen (www.begraafplaats.nl). Men heeft slechts incidenteel met uitbreidingen te maken, maar leden-begraafplaatsen kunnen ervaringen uitwisselen en mogelijk nog tips geven. Soms gaat wijziging van het bestemmingsplan moeizaam, maar er wordt eigenlijk altijd wel een passende oplossing gevonden.
En bij grotere problemen ben ik er altijd nog….

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE