Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Artikel 40 Wlb en grondwaterprobleem


30 juni 2005

Vraag nummer: 3872  (oude nummer: 6124)

Geachte heer Van der Putten,

art. 40 Wlb bepaalt dat de raad maatregelen kan voorschrijven, welke nodig zijn de grond geschikt te maken om als begraafplaats te dienen.

Is het mogelijk dat het College van B&W, nadat de grond door de raad is aangewezen, nadere regels stelt, bijv. met betrekking tot het ophogen van grond ivm het grondwaterpeil?

Bij voorbaat dank,

Antwoord:

Geachte heer,

Nadat de raad op grond van artikel 40 Wlb de grond heeft aangewezen, kan het college geen andere nadere regels stellen als dat oorspronkelijke raadsbesluit er geen handvat toe biedt. Althans niet op basis van dit artikel.
Concreet: als de raad niets over ophoging zegt, kan het college het nu niet eisen. Tenzij de raad een soort algemene formule heeft gehanteerd, zoals "al het nodige te doen om het terrein technisch geschikt te maken voor begraving", om maar eens iets te noemen.

Maar de vraag is of ophoging nodig is. Wellicht is het probleem ook met een grafkelder eenvoudig op te lossen. Het hangt van de inrichting van het terrein af welke oplossing mogelijk is. Soms drainage, maar soms is dat ook niet mogelijk. Overigens ben ik geen liefhebber van drainage omdat het meestal na verloop van tijd slechter of niet werkt.

Ik weet niet of u het hebt over een kleine particuliere begraafplaats of over een grote oude kerkelijke. Als daar problemen met grondwater zijn (dat heb ik wel vaker uit diverse bronnen gehoord van de begraafplaats in uw gemeente), dan heeft het college wel een handvat om op te treden, namelijk artikel 164 Gemeentewet (ui thet hoofd gezegd, wellicht is het 163 of 165) dat het college het algemeen bestuur ion de gemeente geeft. Die bepaling is de opvolger van artikel 209 oud gemeentewet (Stb. 1851, 85, ook uit het hoofd gezegd), aanhef en onderdeel m, waar zoiets in stond als dat de gemeente de politie over de begraafplaatsen heeft. "Politie" betekent in die oude tekst "bestuur" of "toezicht". Ja, de gemeente kan bij wantoestanden optreden. En wat ik over een kerkelijke begraafplaats in uw gemeente gehoord heb, is daar alle aanleiding toe.

Als het nu gaat om een besluit ex artikel 41 Wlb van het college, moet u echter ook verder kijken dan naar het besluit van de raad. U moet kijken of ook overigens aan wettelijke verplichtingen wordt voldaan. Als dat niet zo is, kunt u toch eisen stellen. Maar is het niet wat theoretisch om het over ophoging te hebben bij een enkel graf op eigen grond? Een keldertje is een eenvoudige oplossing. Of om niet zo diep te begraven en gewoon een flinke berg zand over het graf te gooien, zodat aan 2 kanten van de kist aan de eisen voldaan wordt: van onder 30 cm afstand tot het gemiddeld hoogste grondwater en van boven 65 cm afstand tot het (verhoogde) maaiveld. Een grafheuveltje kan dan eenvoudig uitkomst bieden.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE